Powšitkowne wobchodne wuměnjenja

Serbskeho ludoweho ansambla tzwr


Předań lisćikow


1. Zastupna płaćizna
Za wopyt předstajenjow w SLA ma wopytowar popłatk wužiwanja zapłaćić. Jako tajki popłatk płaća w zjawnosći wozjewjene zastupne płaćizny.

2. Potuńšene płaćizny
Potuńšene płaćizny dóstawaja wone skupiny wosobow, kiž maja wotpowědnje wobzamknjenych a zjawnje wozjewjenych přehladkow zastupnych płaćiznow na to prawo.
Potuńšenje móže so jenož přizwolić, hdyž je wopytowar tute hižo při nakupje abo skazanju lisćika sobuzdźělił a dopokazał.
Po wotzamknjenju knihowanja lisćika njemóža so žane potuńšenja wjac přizwolić.
Kombinowanje wjacorych potuńšenjow njeje móžne.
Pola jednotliwych předstajenjow (na. př. wosebite předstajenja, hóstne hry) je wosebite tworjenje płaćiznow móžne. Nimo toho je SLA dowolene, krótkodobne a na předstajenje wjazane potuńšenske akcije přewjesć. 
Za wěste skupiny wosobow kaž za přistajenych ansambla, čłonow druhich jewišćow atd. płaća wosebite rjadowanja.

3. Předpředań / wječorna předań / přiražki
Předpředań skónči so na předwječoru předstajenja
Při nakupje lisćika na dnju předstajenja ma so z přiražku ličić (přiražka wječorneje kasy). Dalše přiražki maja so płaćić za předstajenja wječorneho ptačeho kwasa, po kotrychž so reje poskićuja.

4. Předań lisćikow
Nakup zastupnych lisćikow za swójske zarjadowanja je při tiketowej kasy ansambla móžny. Jenož pola jednotliwych předstajenjow so zastupne lisćiki na přidatnych městnach w předpředani poskićuja.


Předskazanki, rezerwowanje, rukowanje kupca, spadnjenje narokow
K wobdźěłanju předskazankow, rezerwowanjow abo nakupa zastupnych lisćikow je trěbne, zo so na wosobu wjazane daty zběraja, předźěłaja a składuja. SLA wobkedźbuje we wobchadźe z na wosobu wjazanymi datami prawniske předpisy škita datow. Rozjasnjenja datoweho škita SLA namakaće pod www.ansambl.de

1. Předskazanki
Předskazanki za nakup lisćikow su direktnje při ticketowej kasy SLA, přez telefon, faks abo online-skazanski formular móžne.
Předskazanki su po času wobmjezowane rezerwowanja. Předskazane lisćiki su po skazanju 7 dnjow rezerwowane. Su mjez skazanku a předstajenjom mjenje hač 7 dnjow, so lisćiki jenož hač do maksimalnje dweju dnjow do předstajenja rezerwuja. Po tutym postajenym času spadnu prawa kupca na předskazane lisćiki. Wuraznje za wotewzaće při wječornej kasy reserwowane lisćiki maja so najpozdźišo 30 minutow do započatka předstajenja kupić. Předskazane lisćiki, kotrež so sčasom njewotewzaja, wróća so do předanje. Lisćiki, kiž su so na zawjazowace wašnje za wječornu kasu skazali a potom so ani njewotewzali, ani wot ansambla na druhich so předać njezamóhli, ma skazar zapłaćić.

2. Nakup lisćikow přez telefon, faks abo internet
Přez telefon, póštu, faks abo internet přizjewjene nakupy lisćikow płaća hakle potom jako zawjazowace kupne zrěčenje, hdyž je kupc předawarjej k zapodaću trěbnych datow za nakup, připósłanje lisćikow a zličbowanku (titl a datum předstajenja, kategorija městna a płaćizny, mnóstwo, mjeno a adresa kupca) na zawjazowace wašnje sposrědkował a předawar je poskitk přiwzał  (knihowanje a wudaće lisćikow).

3. Wróćenje kupjenych lisćikow,  wuměna, narunanje a zarunanje kartoweje płaćizny
Kupjene, to rěka zapłaćene lisćiki móža so zasadnje jenož hač do jednoho kalendroweho  dnja před dnjom předstajenja při ticketowej kasy SLA wróćić. Za wróćobraće lisćikow poskićuje so jeničce dobropis. Wróćenje lisćikow na dnju předstajenja je jenož dowolene, hdyž je dalepředaće wěste. Posudk leži w posudku SLA.
Změny wobsadźenja kaž tež druhe krótkodobne změny we wotběhu předstajenja njewoprawnjeja k wróćenju zastupnych lisćikow.
Hdyž předstajenje wupadnje móža so zastupne lisćiki na lisćiki za hinaše předstajenje (dalokož wužiwajomne) abo na hódnotny dobropis přeměnić. Jeli njeje tole přicpějomne, móža so karty přećiwo wróćenju płaćizny lisćikow wróćić. To samsne płaći, hdyž so druha twórba na planowanym terminje předstajenja hraje (změna hrajneho plana). Dočasne přetorhnjenje předstajenja wopodstatnja jenož potom prawo na zarunanje płaćizny lisćikow, hdyž stanje so přetorhnjenje w prěnjej połojcy předstajenja. Změny wobsadźenja abo změna spočatneho časa njewopodstatnja prawo na zniženje abo wróćenje płaćizny kartow. Při wupadźe abo wotłamanju předstajenja přez stawk abo wyšu móc njemóže so žane narunanje abo zarunanje kartoweje płaćizny přizwolić. Prawo na wróćenje płaćizny kartkow je w běhu štyrjoch tydźenjow (čas wuzamknjenja) w předłoze originalnych kartow móžne. Přez płaćiznu kartkow přesahowace naroki su wuzamknjene.
Při nakupje lisćikow za předstajenja třećich (hóstne hry) njeje zasadnje wróćenje lisćikow móžne.
Za zhubjene zastupne lisćiki so wot SLA zasadnje njenarunanje njewukonja. Narunanski lisćik móže so jenož potom wustajić, hdyž móže potrjecheny dopokazać abo wěrjepodobny činić, kotry zastupny lisćik bě kupił. Originalna karta ma prioritu před narunanskej kartu.
Narunanje je tohorunja wuzamknjene za njewopytane předstajenja, nic sčasom zaměnjene abo spadnjene zastupne lisćiki, zapozdźene dochadźenje kaž tež zhubjene dobropisy.

4. Dobropisy
Dobropisy SLA płaća na tři lěta. Po tym je prawo na dobropis zalětniło.


Wopyt zarjadowanja, prawo na zastup, zapozdźenje

1. Dypkowny wopyt předstajenja
Z nakupom zastupneho lisćika zawjazuje so kupc, zo je dypkowny na předstajenju. Dypkowny wopyt předstajenja  rěka, zo sedźi přihladowar sčasom na swojim městnje, prjedyhač so zarjadowanje wotpowědnje časowym podaću w hrajnym planje započina. Z nakupom zastupneho lisćika zdobyte prawo na wopyt zarjadowanja płaći hač do spočatka předstajenja. Ručež je so předstajenje započało, spadnje prawo na narunanje zastupnych lisćikow.

2. Prawo na zastup, zapozdźenje

Prawo na zastup wobsteji hač do w hrajnym planje zapisanym spočatku předstajenja. Hač smědźa zapozdźeni wopytowarjo po spočatku předstajenja hišće zastupić, rozsudźi SLA. Prawo na to pak njewobsteji. Hdyž so wopytowar zapozdźi a zastup so jemu dla mylenja předstajenja zapowědźi, nima wón žane prawo na narunanje.      


Serwis za čas předstajenja

1. Dohladowanje garderoby
Kóždy wopytowar ma móžnosć, swoju garderobu wotedać. Dohladowanje garderoby wot personala, kiž je SLA zasadźił, ma so zapłaćić.

2. Gastronomiske zastaranje

Pola wjetšiny zarjadowanjow poskićuje so hodźinu do spočatka předstajenja kaž tež za čas přestawki, kiž je do předstajenja zatwarjena, gastronomiske zastaranje. Za přestawku móža  so pola serwisoweho personala gastronomiske twory předskazać  kaž tež blido rezerwować.

3. Programowe zešiwki
K předstajenjam poskićuja so wopytowarjam programowe zešiwki, kiž so na kruch poćahuja abo wotpowědne informaciske  łopješka (zadarmo abo za zapłatk).

4. Simultany přełožk
Na předstajenjach wječornych ptačich kwasow poskićuje so přez słuchatka  simultany přełožk. Słuchatka móža so do předstajenja při kasy wotewzać. Wone maja so po předstajenja zaso wotedać.
Sobutřihanja a fotografowanje
Awtorskich prawow dla njeje dowolene, za čas předstajenja za priwatne zaměry zwuki nahrawać, fotografować abo filmy natočić. Při přeńdźenjach ma SLA prawo, zwukowy abo filmowy material sćazać. Za nahrawanja předstajenjow (film abo zwuk), kotrež su za pozdźiše wužiwanje we wuměłskim abo kubłanskim wobłuku předwidźane, ma so zasadnje do toho pola intendantki abo jednaćelki próstwa zapodać. W tajkim padźe móže so pod datymi wuměnjenjemi wosebita dowolnosć podać.