Dramaturg (m/ž/d) za hudźbu a reju (połne městno)

Městno wobsadźimy k hrajnej dobje 2023/24.

Waše nadawki su:

 • wobsahowe wuwiće programow za wšitke tři sparty zhromadnje z wuměłskim wjednistwom
 • sobuskutkowanje při wuhotowanju hrajnych planow
 • akwiza awtorow, komponistow, choreografow, režiserow a hóstnych dramaturgow, kiž profilej SLA wotpowěduja a zhromadne dźěło z tutymi při produkcijach
 • zawod do kruchow a podiumowe diskusije
 • redakciske dźěło při zestajenju programowych zešiwkow, wozjewjenjow a wabjenskich tekstow


Naše žadanja na Was:

 • wotzamknjeny wysokošulski studij (hudźba/duchowne wědomosće)
 • zajim na dramaturgisce-koncepcionelnym myslenju
 • wěda wo serbskej a słowjanskeje hudźbnej kulturje
 • ertne a pisomne znajomosće serbskeje a němskeje rěče resp. zwólniwosć, sej zakładne znajomosće teju rěčow přiswojić (dźěłowa rěč je němsce); witane su znajomosće dalšeje słowjanskeje rěče

Přistajenje přewjedźe so po tarifowym zrěčenju NV Bühne.

Waše dospołne powabjenske podłožki pósćelće nam prošu na:

Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com

Kóšty požadanskeho wotběha so njenarunaja.

baletneho repetitora (m/ž/d)

pytamy k 01.08.2023

Waše nadawki:

 • přewod wšědneho baletneho treninga
 • přewod wšědnych probow (při klawěrje a pasku)
 • při składnosći słužby z chórom a orchestrom kaž tež solo-wustupy we wšelakorych formatach a formacijach
 • z wotpowědnej kwalifikaciju tež dirigat po předłoze

Naše wuměnjenja na Was:

 • wotzamknjeny wysokošulski studij jako korepetitor abo we hłownym předmjeće klawěr
 • jara dobra improwizacija


Skićimy přistajenje po prawidłach NV jewišćo

Waše powabjenje pósćelće nam prošu na:

Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com

Prošu wobkedźbujće, zo njeje nam móžno kóšty powabjenjow přewzać.info©sne-gmbh.com

powołanskeho šofera, kiž tež wobłuk techniki sobu podpěruje (m/ž/d)

pytamy k přichodnemu móžnemu terminej

Waše nadawki su:

 • transport dekoracije, kostimow, rekwizitow a instrumentow kaž tež nakładowanje a wotkładowanje tutych
 • na- a wottwar jewišćowych, dekoraciskich, orchestrowych a techniskich elementow
 • přetwar při předstajenjach
 • přewod předstajenjow a turnejow jako techniski sobudźěłaćer


Naše žadanja na Was:

 • jězbna dowolnosć za jězdźidła SLA (B, C1E/CE)
 • znajomosće nastupajo časow k wodźenju jězdźidłow
 • znajomosće wěstoty nakładowanja
 • znajomosće dźěłoweje wěstoty
 • zwólniwosć wječorne a kónc tydźenske słužby wukonjeć
 • zwólniwosć dlěše čary jěć, tež z přenocowanjom a na njedźelach a swjatych dnjach


Naše wočakowanja:

 • zrozumjenje za wuměłske potrjeby a wuměłsko-techniske žadanja
 • teamakmanosć, poćežujomnosć, fleksibilita
 • zwólniwosć k njeprawidłownym dźěłowym časam, tež na kónc tydźenjach a swjatych dnjach
 • sensibilita za wuměłske procesy
 • rjemjeslniski šik
 • nazhonjenja z wodźenjom LKWjow nad 7,5 t z připowěšakom


Skićimy połne přistajenje po prawidłach TV-L.


Waše powabjenje pósćelće nam prošu na:

Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com

Prošu wobkedźbujće, zo njeje nam móžno kóšty powabjenjow přewzać.

šwalču/šwalču za přešiće/hotowarniču (m/ž/d)

k přichodnemu móžnemu terminej

Waše hłowne nadawki su:

 • drasćenje při předstajenjach, kiž so zdźěla na wječorach, kónc tydźenjach a we wobłukach krótkich turnejow wotměła
 • přihot kostimow/drastow kaž tež zrumowanje a hladanje po wustupach
 • małke reparatury a změny


Naše žadanja na Was:

 • zwólniwosć k wuknjenju
 • kmanosć w teamje dźěłać
 • wušiknosć na polu rjemjeslnistwa


Skićimy Wam:

 • mnohostronske nadawki ze zamołwitosću w dźiwadle
 • dźělnočasowe dźěłowe městno (znajmjeńša 10 hodź./tydźeń) z wukonej wotpowě-dowacej mzdu, kiž měri so na wosobinske wuměnjenja po tarifowym zrěčenju krajow (TV-L)
 • płaćenje wosebitych lětnych přiražkow a 30 dnjow dowola na lěto (wotwisne wot tarifoweho zrěčenja)

Dźěłowe městno je Budyšin.

Zajimujeće-li so za městno, wjeselimy so na Waše dospołne požadanske podłožki na:

Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com

Prošu wobkedźbujće, zo njeje nam móžno kóšty powabjenjow přewzać.


archiwar (m/ž/d)

k přichodnemu móžnemu terminej

Waše hłowne nadawki su:

 • zarjadnistwo archiwa a wupožčenje notow
 • rjadowanje a pomjenowanje tworow archiwa (přewažnje notowy material)
 • digitalizowanje tworow archiwa
 • koordinowanje a zhotowjenje notoweho materiala inkl. wobstaranje poskitkow za wužiwanje eksterneho notoweho materiala
 • notowy material a teksty k dispoziciji stajić
 • zarjadnistwo biblioteki
 • so wo datowu banku starać
 • přidźěła za dramaturgiju
 • zadźěłanje starych, njezadźěłanych wobstatkow

 

Naše žadanja na Was:

 • wotzamknjeny studij abo wotpowědne wukubłanje na polu archiwnistwa
 • w najlěpšim padźe nazhonjenja z wopisowanymi nadawkami
 • idealne su znajomosće notow
 • wěste wobknježenje MS-Office-produktow (Word, Excel, Outlook).
 • samostatne dźěło a wušikna organizacija wotběhow

 

Skićimy Wam:

 • mnohostronske nadawki ze zamołwitosću w ansamblu
 • dźělnočasowe dźěłowe městno (20 hodźin na tydźeń) z wukonej wotpowědowacej mzdu, kiž měri so na wosobinske wuměnjenja po tarifowym zrěčenju krajow (TV-L)
 • płaćenje wosebitych lětnych přiražkow (wotwisne wot tarifoweho zrěčenja)
 • móžnosće k dalekubłanju


Dźěłowe městno je Budyšin

Zajimujeće-li so za městno, wjeselimy so na Waše dospołne požadanske podłožki na:
Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com

Prošu wobkedźbujće, zo njeje nam móžno kóšty powabjenjow přewzać.


technikar za zarjadowanja – fachowy směr wobswětlenje (m/ž/d)

k přichodnemu móžnemu terminej

Waše nadawki su:

 • so wo wšitke wotběhi nastupajo wobswětlenskeje techniki na probach, předstajenjach a koncertach starać
 • zarjadowanje a pruwowanje swěcy za proby, předstajenja a koncerty w swójskej zamołwitosći
 • wuwiwanje wobswětlenskich konceptow a zarjadowanje  wobswětlenja pola nowych produkcijow w zhromadnym dźěle z teamom inscenacije
 • planowanje a zhotowjenje instalacije za inscenacije
 • zhotowjenje a pěstowanje dokumentacije nastupajo swěcy za jednotliwe kruchi
 • organizowanje a přewjedźenje hladanskich dźěłow při wobswětlenskej technice, kaž tež přepruwowanja, kiž su zakonsce předpisane
 • sobudźěło we wobłuku zwukoweje a jewišćoweje techniki při předstajenjach

Naše žadanja na Was:

 • fundowane fachowe znajomosće (mj. dr. z pultami swěcy a so hibacej swěcu) a zakładne znajomosće na polu wobswětlenja
 • přejemy sej  znajomosće nastupajo wěstotnych předpisow wobswětlenskich a elektroniskich připrawow po móžnosći w dźiwadłowym wobłuku
 • nazhonjenja při hladanju a pruwowanju wobswětlenskich a elektroniskich připrawow
 • nazhonjenja při nadźěłanju, planowanju a přesadźenju wobswětlenskich konceptow
 • sensibelnosć za wuměłske naležnosće a kompetentny wobchad z wuměłskim personalom
 • wysoku zasadźensku hotowosć a fleksibilitu při adaptěrowanju našich wobswětlenskich konceptow za wšelake hrajne městnosće
 • znajomosće we wobłuku  zwukowa a jewišćowa technika
 • poćežomnosć a zwólniwosć k njeprawidłownym dźěłowym časam, dźěło na kónctydźenjach a swjatych dnjach
 • angažement, teamakmanosć, fleksibilitu kaž tež spušćomne, koordinowane a samostatne wašnje dźěła

Naše wočakowanja

 • Kwalifikacija jako mišter we wobłuku wobswětlenja, fachowa pomoc za zarjadowansku techniku we wobłuku wobswětlenja abo podobne kwalifikacije
 • jězbna dowolnosć znajmjeńša klasa B


Waše powabjenje pósćelće prošu na:
Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com


Prošu wobkedźbujće, zo njeje nam móžno kóšty powabjenjow přewzać.

techniski nawoda (m/ž/d)

k přichodnemu móžnemu terminej


Wasě nadawki:

 • hladanje a nawod wšěch techniskich wotběhow při probach, předstajenjach a koncertach, wobkedźbujo při tym  powšitkowne a wosebite wěstotne měritka w SLA a na městnosćach hóstnych hrow
 • zamołwitosć za zarjadowanje a přepruwowanje natwara jewišćow inkluziwnje techniki za swěcu a zwuk
 • dohlad zasadźeneho techniskeho personala kaž tež fachowy a organizatoriski nawod a koordinacija, nastajenje słužbneho plana kaž tež fachowy a organizatoriski nawod cyłeho techniskeho personala
 • hladanje produkciskich procesow a wotrěčenje tutych z eksternymi zamkarnjemi a inscenaciskim teamom
 • zamołwitosć techniskeho wuhotowanja rjemjesłow a kwality ansamblej přisłušacych hrajnych městnosćow, probowych rumnosćow a składow  
 • zamołwitosć naležnosćow nastupajo wěstoty při dźěle we wotpowědnym dźěłowym wobłuku
 • wobstaranje poskitkow za techniske wuhotowanje, skazanje narunanskich a přetrjebanskich materialijow


Naše wočakowanja na Was:

 • wysoka zwólniwosć zasadźitosće a fleksibilita při adaptowanju našich jewišćowych wobrazow a koncertnych natwarow na rozdźělnych městnosćach hóstnych hrow
 • zakładne fachowe znajomosće rozdźělnych rjemjesłow we wobłuku jewišćo/studijo
 • nawodowe kompetency
 • sensibilita za wuměłske naležnosće a kompetentny wobchad z wuměłskim personalom
 • poćežomnosć a zwólniwosć k njeprawidłownym dźěłowym časam
 • dobre kmanosće nastupajo komunikacije, organizaciski talent a teamowe kmanosće kaž tež wěste wustupowanje a spušćomnosć


Wuměnjenja:

 •  kwalifikacija jako jewišćowy mišter abo jako mišter zarjadowanskeje techniki z fachowym směrom jewišćo/studio, jako mišter za wobswětlenje,  jako zarjadowanski technikar z ćežišćom wobswětlenje abo jako inženjer za zarjadowansku techniku  
 • jězbna dowolnosć klasa B, opcionalnje tež klasa C a CE
 • nazhonjenja  nawjedowaceje funkcije při dźiwadle abo w opery
 • zakładne znajomosće z wobchadom z planowanskej software Theasoft


Mzda:

 • dźěłowy poćah měri so po měritkach NV Bühne


Prošu pósćelće Waše powabjenje na:
Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska hasa 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com


Prošu wobkedźbujće, zo njeje nam móžno kóšty powabjenjow přewzać.dobrowólne socialne lěto / praktikum / elewy (m/ž/d)


Žycyš sebje wuměłsku karieru a coš źiwadłowy pówětš pósnuchotaś?
Pón pósćel swójo procowanje na serbski ludowy ansambel!

Pórucujomy

 • praktikumy we wšakich wótźělenjach źiwadła (zastojnstwo, marketing a zjawnostne źěło, technika a hyšći wěcej)
 • jadno dobrowólne socialne lěto
 • městna elewow w baleśe a chorje


Waše krotke powabjenje pósćelće nam prošu na:

Serbski ludowy ansambl ptzwr
Wonkowna Lawska hasa 2
02625 Budyšin

info©sne-gmbh.com