Za Marju - wosrjedź nocy

Balet z hudźbu Bohuslava Martinů

Zamóže sej čłowjek tež w njeměrnych časach swoju čłowjeskosć zdźeržeć? Tute prašenje je wuchadźišćo choreografiskeho wuslědźenja, wěnowane wšěm tym, kiž so nacionalsocializmej spjećowachu. Angažowana wučerka, žurnalistka a filozofka Marja Grólmusec wobaraše so  zhromadnje ze sobujatymi,  so w koncentraciskim lěhwje z woporom stać. Wona mobilizowaše wšitke formy duchowneho a kulturneho spjećowanja:  mysle, dopomnjenki, reje, bajki kaž tež  křesćanska wěra, kiž stanu so w času wulkeje nuzy jara wažne.
Mjenowana tematika so na tutym wječoru z dwěmaj kompozicijomaj Bohuslava Martinů wobjedna. Jónu z hudźbu baleta “Špaliček”, šibałej bajce wo šewcu, kotremuž so poradźi, mocy zničenja, smjerć a čerta pošćipać. Druha twórba je “pólna mša” Martinů z lěta 1939, kiž zwuraznja nadźiju na njebjesa. K tomu čita so z listow Marje Grólmusec, kiž bě wona z jatby swojej sotře pisała.
Choreografija Mije Facchinelli powěda wo zamyslenosći a stajnje zaso so jewjacej žiwjenskej rozwólnosći, wo spjećawym sebjewobstaću a sebjezachowanju – a to w najwjetšich ćěsnosćach.

Wesrjejź nocy

Balet z muziku wót Bohuslava Martinů

Kak mógu luźe w nejśamnjejšych casach swóju cłowjecnosć wobchowaś? Toś to pšašanje buźo wuchadnišćo za choreografiske wuzgónjowanje, wěnowane wšym tym, ak su se nacionalsocializmoju stajali.  Angažěrowana wucabnica, žurnalistka a filozofka Marja Grollmuß jo se gromaźe ze swójimi sobupopajźonymi wopěrała  byś wopor w koncentraciskem lěgwje. Aby tomu zadorali, až wóni duchnje se znicyju, su mobilizěrowali wšykne formy myslickich a kulturelnych jědernosćow: dompomnjeśa, reje, muzika, bajki a stare nabóžninske wopśimjeśa, kótarež w katastrofje  ceło nowo wažne wordowali.  

Toś tu tematiku ma wjacor wobjadnaś a cyni to z dwěma komozicijoma Bohuslava Martinů. Na jadnom boce z muziku k baletoju „Špaliček“,  ku tej zwažnej bajce wót šejca, kótaremuž se raźijo, mócy znicenja, smjerśi a carta póšćipaś. Na drugem boce z „Wójaŕskeju mesu“  Bohuslava Martinů z lěta 1939, kótaraž wołanju z wjelikeje spušćownosći do naźejnje njeproznego njebja dajo dłymoki gnujucy wuraz. K tomu se citěrujo z listow Marje  Grólmusec, kenž z popajźi swójej sotše pisała.
Z orchestrom, chorom a baletom wulicujo choreografija wót  Mia Facchinelli wó rozmyslowatosći a pśeskoboźe, kótaraž se pśecej zasej pokažo, wó puchowatem sebjepśesajźenju a sebjewobwěsćenju – a to w nejwušej śěsnosći.   

libreto: Wilfried Buchholz (j.h.)

režija: Wilfried Buchholz (j.h.)

hudźba: Bohuslav Martinů

hudźbny nawod: Judith Kubicec

choreografija: Mia Facchinelli

wuhotowanje: Wilfried Buchholz (a.G.)

wobsadźenje:

balet, chór a orchester SLA

rěčnica: Gabriela Marija Šmajdźina

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
21. september 2019
19.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
03. oktober 2019
17.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
26. oktober 2019
19.00 hodź
Choćebuz, Piccolo dźiwadło