Z nadźiju do přichoda

rejowane dźiwadło

“BĚCHMY – SMY – BUDŹEMY” je napis na drjewjanym křižu mjez Ralbicami a Łazkom z lěta 1973. Wone hrónčko zwuraznja nadźiju, zo wobstejimy tež w přichodźe jako serbski lud. Měrko Mahr pochadźa z Budyšina, ma serbske korjenje a je kruće ze serbskej kulturu zwjazany. Jako choreograf a baletny direktor Hudźbneje komedije Lipšćanskeje opery  je so w nadawku ansambla tutej temje intensiwnje wěnował. Zhromadnje z dźiwadłowym a filmowym režiserom Philippom J. Neumannom (dramaturgija a libreto) zaběra so wón w rejowanskej dźiwadłowej hrě z prašenjom, kak zamó serbski lud w minjenych sto lětach najebać wulkich potłočowanjow wobstać. Při tym nawjazujetaj wonaj na hudźbu Korle Awgusta Kocora, załožerja serbskeje wuměłskeje hudźby. Kocorowy oratorijowy cyklus “Počasy ” je jedna z najwuznamnišich twórbow serbskeje hudźbneje kultury. Předstajenja tutych oratorijow, kotrež stwori Kocor w zhromadnym dźěle z basnikom Handrijom Zejlerjom, manifestuja nimale dwaj lětstotkaj njepowalneje wole k zdźerženju serbskeje rěče a kultury. Rosćace móžnosće předstajenja wjedźechu w běhu časa k tomu, zo buchu Kocorowe originalne klawěrne wersije wulkich wokalnych twórbow wot wšelakich, zwjetša serbskich komponistow orchestrowane a z tym z nowymi impulsami přichodnym generacijam dale date.
Produkciski team je počasam, kotrež so w Kocorowych oratorijach wobspěwuja, historiske podawki wot lěta 1919 sem přirjadował a serbske nałožki zapletł. Wuběr hudźbnych sekwencow z oratorijow cyklusa “Počasy” za štyridźělnu rejowansku dźiwadłowu hru ma estetiske a wobsahowe přičiny. Při tym buchu dźěle kruchow dramaturgisce znowa zestajane a zdźěla z elektroniskej hudźbu (Christoph Julius Göbel) do noweho konteksta stajene. Jenička figura, Hanka, pomjenuje so we wšěch štyrjoch oratorijowych dźělach a spleće z tym sto lět wopřijacu stawiznu hry do cyłka.
Tuta wulkoprodukcija Serbskeho ludoweho ansambla zwjazuje wšitke wuměłske wobłuki domu. Nimo baletneho ansambla wožiwja chór a orchester kaž tež spěwni solisća a dźěći jewišćo, kiž je Phillip J. Neumann naročnje scenisce zestajił.

WOBSADŹENJE Balet, chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla | Frieda Jolande Barck (sopran) | Mira Walerych-Szary (alt) | Mikołaj Walerych (tenor) | Jae Hyung-Cho (bas) | dźěći

HUDŹBNY NAWOD Georgios Balatsinos

HUDŹBA Korla Awgust Kocor, Christoph Julius Göbel, Liana Bertók

INSCENACIJA, CHOREOGRAFIJA Mirko Mahr

LIBRETTO, JEWIŠĆOWY WOBRAZ Philipp J. Neumann

WUHOTOWANJE Katharina Kraft

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
23. apryl 2023
17.00 hodź
Budyšin, NSLDź
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
01. meja 2023
17.00 hodź
Budyšin, NSLDź

making-of

impresije

© Martin Pižga