Naša Hanka w' wěncu steji

Kwasne parlički

Serbski ludowy ansambl přeproša swój publikum ”swjedźeń wšěch swjedźenjow” po serbskim wašnju zeznać. W jewišćowym programje “Naša Hanka w´wěncu steji – Kwasne parlički”, pod hudźbnym nawodom Judith Kubicec, kwasuja rejowarjo, spěwarjo a hudźbnicy ansambla ze spěšnymi rejemi a jimacymi zynkami.

Hižo w starych časach so do kwasa porjadnje dumpaše. Črjopy woznamjenjeja zbožo a tak so tež dźensa hišće talerje a šalki na swjedźenju, na kotrymž so zwjetša wjesna młodźina wobdźěli, mjetaja. Nowa rejowanska a spěwna scena “Dumpańca” (prapremjera po kompoziciji Liany Bertókoweje) zahaji program dokoławokoło serbskich kwasow. Přizamknje so kwasny ćah ansambla, kiž skići publikumej móžnosć štyri typiske Serbske kwasy dožiwić. Nimo Blunowskeho, Slepjanskeho a Delnjoserbskeho kwasa pokaza ansambl Katolski kwas, kiž so dźensa hišće najhusćišo w kónčinje mjez Budyšinom a Kamjencom swjeći. Jako wěno (Mitgift) pomjenowachu so tójšto pomocliwych wěcow, kiž přinjese njewjesta sobu do mandźelstwa. Nimo zawkow, poslešćow a dźěłanskich gratow płaćeše so tež startowy kapital. W nowym programje SLA přinjesu wuměłcy město gratow twórby znatych serbskich komponistow kaž Detlefa Kobjele, Korla Awgusta Kocora a Jana Pawoła Nagela na jewišćo. Choreografije su mjez druhim wot Juraja Kubańki, Miy Facchinelli a Jana Kozelnickeho. Moderatorka Kristina Nerádowa přewodźi přihladowarjow přez wječor.

Rjany swjedźeń je wot wjesołeho spěwa, spěšneho rejowanja a temperamentneje hudźby wotwisny. Tola tež jěsć je jara wažna, wšako so po kwasu tež wo poradźenym abo nic tak poradźenym chrěnje rěči.  Po přeću maja wopytowarjo móžnosć, kulinariske speciality Serbskich kwasow woptać. Z tym njedóstanu hosćo jenož wuměłski, ale tež kulinariski zaćišć, so na woprawdźitym Serbskim kwasu wobdźělić.

„Naša Hanka w' wěncu stoj"

swajźbarske parle

Chor, balet a orchester Serbskego ludowego ansambla prezentěrujo w toś tom programje nejrědnjejše wurězki ze styrich typiskich serbskich swajźbow Górneje a Dolneje Łužyce. Pśi tom pśedstajiju se rozdźělne swajźbarske drastwy kuždego regiona a specielne tradicije a swajźbarske nałogi.     

Na zachopjeńku programa dožywijośo njezabytnu prapremjeru. To jo pśiswajźba w drastwje ewangelskich Serbow budyšyńskego regiona ze zagóritymi rejami a spiwańskimi scenami. Pótom se swěśi katolska swajźba Górneje Łužyce, kótaraž jo źinsa hyšći žywa tradicija, tak ako dwě temperamentnej burskej swajźbje ze Slěpego a Dolneje Łužyce. Ako finale pak zagóriju pśecej zasej te nejwěcej woblubowane swajźbarske sceny z Blunja.   

W pśewoźenju orchestra a typiskich serbskich ludowych instrumentow – małeje a wjelikeje fidle, měchawy a tarakawy - dožywijośo tradicionalne ludowe pěsni, muziku a reje połne temperamenta wónych styrich regionow Łužyce, tak ako su je luźe něga woplěwali a teke źinsa hyšći woplěwaju.

Gaž gósći sebje to žyce, jim w pśestawce raźi póbitujomy kulinariske swajźbarske speciality.
Toś Was wutšobnje pśepšosyjomy, aby z nami drogowali pó slědach serbskich swajźbarskich nałogow do wšakorakich regionow Łužyce. Pśez wjacorny program Was pśewóźujo šarmantna moderatorka Kristina Nerád. Dajśo se wót wjeleserakosći wobguslowaś!

Wobsadka: balet, chór, orchester a moderacija

dołhosć programa: 105 min + přestawka

Besetzung: Chor, Orchester, Ballett, Moderation

Programmdauer: ca. 105 min zzgl. Pause 


Impressionen

© Matthias Bulang