Naša Hanka w' wěncu steji

Folklorna gala serbskich kwasow

Serbski ludowy ansambl přeproša swój publikum ”swjedźeń wšěch swjedźenjow” po serbskim wašnju zeznać. W jewišćowym programje “Naša Hanka w´wěncu steji – Kwasne parlički” kwasuja rejowarjo, spěwarjo a hudźbnicy ansambla ze spěšnymi rejemi a jimacymi zynkami.

Hižo w starych časach so do kwasa porjadnje dumpaše. Črjopy woznamjenjeja zbožo a tak so tež dźensa hišće talerje a šalki na swjedźenju, na kotrymž so zwjetša wjesna młodźina wobdźěli, mjetaja. Nowa rejowanska a spěwna scena “Dumpańca” (po kompoziciji Liany Bertókoweje) zahaji program dokoławokoło serbskich kwasow. Přizamknje so kwasny ćah ansambla, kiž skići publikumej móžnosć štyri typiske Serbske kwasy dožiwić. Nimo Blunowskeho, Slepjanskeho a Delnjoserbskeho kwasa pokaza ansambl Katolski kwas, kiž so dźensa hišće najhusćišo w kónčinje mjez Budyšinom a Kamjencom swjeći. Jako wěno (Mitgift) pomjenowachu so tójšto pomocliwych wěcow, kiž přinjese njewjesta sobu do mandźelstwa. Nimo zawkow, poslešćow a dźěłanskich gratow płaćeše so tež startowy kapital. W zabawjacym programje SLA přinjesu wuměłcy město gratow twórby znatych serbskich komponistow kaž Detlefa Kobjele, Korla Awgusta Kocora a Jana Pawoła Nagela na jewišćo. Choreografije su mjez druhim wot Juraja Kubańki, Miy Facchinelli a Jana Kozelnickeho. Moderatorka Kristina Nerádowa přewodźi přihladowarjow přez wječor.


„Naša Hanka w' wěncu stoj"

Folklorna gala serbskich swajźbow

Chor, balet a orchester Serbskego ludowego ansambla prezentěrujo w toś tom programje nejrědnjejše wurězki ze styrich typiskich serbskich swajźbow Górneje a Dolneje Łužyce. Pśi tom pśedstajiju se rozdźělne swajźbarske drastwy kuždego regiona a specielne tradicije a swajźbarske nałogi.     

Na zachopjeńku programa dožywijośo njezabytnu rejowarsku scenu. To jo pśiswajźba w drastwje ewangelskich Serbow budyšyńskego regiona ze zagóritymi rejami a spiwańskimi scenami. Pótom se swěśi katolska swajźba Górneje Łužyce, kótaraž jo źinsa hyšći žywa tradicija, tak ako dwě temperamentnej burskej swajźbje ze Slěpego a Dolneje Łužyce. Ako finale pak zagóriju pśecej zasej te nejwěcej woblubowane swajźbarske sceny z Blunja.   

W pśewoźenju orchestra a typiskich serbskich ludowych instrumentow – małeje a wjelikeje fidle, měchawy a tarakawy - dožywijośo tradicionalne ludowe pěsni, muziku a reje połne temperamenta wónych styrich regionow Łužyce, tak ako su je luźe něga woplěwali a teke źinsa hyšći woplěwaju.

Toś Was wutšobnje pśepšosyjomy, aby z nami drogowali pó slědach serbskich swajźbarskich nałogow do wšakorakich regionow Łužyce. Pśez wjacorny program Was pśewóźujo šarmantna moderatorka Kristina Nerád. Dajśo se wót wjeleserakosći wobguslowaś!

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.


WOBSADKA
balet, chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla

MODERACIJA Kristina Nerád

HUDŹBNY NAWOD Tvrtko Karlović

HUDŹBA Detlef Kobjela, Korla Awgust Kocor, Jan Pawoł Nagel, u. a.

CHOREOGRAFIJE Juraj Kubánka, Mia Facchinelli, Jan Kozelnicky, u. a.

DOŁHOSĆ PROGRAMA ca. 90 Min. zzgl. Pause 


Impressionen

© Matthias Bulang