Błośańska noc powěsćow

Dopołnjenje

Wuměłce Serbskego ludowego ansambla a statisty z regiona w bogatej licbje zagóriju woglědarjow z jadnym tšojenim, w kótaremž se stawizny a fantazija šykownje zgromadnje wutkaju w spektaklu pód gołym njebjom pśed zaguslowanymi pśirodnymi kulisami Bismarckowego torma w Bórkowach.

Buźćo pódla, gaž pśiducy kapitel wó legendach wužowego krala zachopijo a póžywajśo wótměnjaty wjacor z muziku, spiwanim, reju a źiwadłom.

Zaramikowany buźo spektakel z wótměnjatymi gastronomiskimi pórucenjami. Kóńc kuždeje Błośańskeje nocy powěsćow twóri impozantny wognjopraskot nad Bismarckowym tormom.
Buźćo witane. Witajśo k nam!

Stawizna

W 7. a slědnem źělu tšojeńjow wó serbskem kralu źo wó pśiduce kněstwowe poměry we Błotach. Wóstanjo Juro nadalej serbski kral a zašćitowaŕ swójogo luda abo dobydnjo wužowy kral Wakapan ze swójimi intrigami? Ten ma naźeju, až buźo skóro markgroba Dolneje Łužyce, teke dla pśigódneje žeńtwy z Elisabeth Wettinskeju. Jogo póžednosći na zadorje pak jo rozsuźenje boga Perun, kenž wótštrofujo cłowjestwo dla jogo njeźěknosći a rozbrojaŕstwa ze suchotu. Dokulaž jano ludnosć w Błotach njeśerpi pód njedostatkami wódy, pšosy Wakapan nykusa wó źiw wody. Ako źěk za to pomina ten jogo syna, kótaregož co ako swójogo naslědnika wótkubłaś. Dokulaž Elisabeth takemu handloju njepśigłosujo, wuwjeźo wužowy kral ceło jadnorje swójogo syna. Elisabeth pšosy swójogo nana Dietricha Wettinskego wó pomoc, aby jeje gólca wulichowali. A tak grozy Błośanarjam mimo pśiběrajuceje suchoty něnt znowa wójna. Něnt njejo jano serbski kral Juro wupominany, ale teke wobej lutka Jorko a Jolka ...


zastup: zeger 18:30
pśedprogram: zeger 19:30 - 20:30
głowny program: 21.00
(pokaz: Pónjeźele głowny program zachopijo se južo zeger 20:30.)

městno zarědowanja:
Bismarckowy torm, Byhleguhrer Straße (Běłogórjańska droga)/Schlossbergweg (Puś na Grodowej górce), 03096 Bórkowy  (Błota)


kórtki
pśedpśedań:
29,50 €/kórtku połna płaśizna
15,00 €/kórtku pónižone (8-15 lět)
pśi pśedłoženju „GästeCard“ 1,00 € rabat

wjacorna kasa:
34,50 €/ kórtku połna płaśizna
17,50 €/ kórtku pónižone (8-15 lět)
pśi pśedłoženju „GästeCard“ 1,00 € rabat

Źiśi až do dośěgnjonego 7. žywjeńskego lěta dostanu dermotny zastup.

Śěžko zbrašne wósoby płaśe połnu płaśiznu. Pśewóźowaŕ/-ŕka k tomu ma pótuńšony zastup. Nuzne jo, B-wopismo pokazaś.

Kórtki dostanjośo w Online-Shop.

Link na internetnej stronje  Błośańskeje nocy powěsćow

libreto: Jěwa-Marja Čornakec
režija: Winfried Schneider (a.g.)
režijna asistenca: Kristina Nerád
wugótowanje: Mike Hahne (a.g.)
muzika: Andreas Gundlach (a.g.)
choreografija: Mia Facchinelli
muzikaliski nawod zukowych nagraśow: Georgios Balatsinos
techniske nawjedowanje: Christof Bjarš (bjarsch-vt.de) (a.g.)
zuk, swětło: bjarsch-vt.de | SLA
drastwina mejstarka: Kathleen Lehmann
maska: Anne Haase
dolnoserbski pśełožk: Fabian Kaulfürst (a.g.)
wognjoškrjakot: Pyro-Passion Potsdam  (a.g.)

Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
27. meja 2023
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
28. meja 2023
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
29. meja 2023
20.30 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži

Impresije 2019

 

Impresije 2018

© Filmproduktion & Fotografie - Ron Petraß


Impresije 2017