Bubon Berta

W tutym koncerće předstaja so dźěćom bijadłowe instrumenty ze wšeho swěta. Publikum pak njezasłyši jenož wótre zwuki, ale dožiwi, zo móže so na tutych instrumentach tež mjelčo, z wysokimi kaž tež hłubokimi tonami hrać.

Wšelake bijadła budźe Benedikt Sauber dźěćom na přiměrjene wašnje prezentować. Wón je bijadłowy hrajer orchestra Serbskeho ludoweho ansambla. 

„Bubon Berta“ zarjaduje so do koncertow za swójby, z kotrymiž SLA tež w nowej hrajnej dobje wjele zajimaweho ze swěta hudźby poskića. Z tutymi woblubowanymi interaktiwnymi koncertami, kiž hižo lěta do zakładneho repertoira SLA słušeja, chcemy dźěćom na lochke a zabawne wašnje hudźbu spřistupnjeć. 

BIJADŁA Benedikt Sauber (bijadła)

MODERACIJA Kristina Neradowa (moderacija)

DOŁHOSĆ PROGRAMA ca. 50 mjeńšin

DOPORUČENJE wot 5 lět

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
19. apryl 2023
10.00 hodź
Luboraz, zakładna šula
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
20. apryl 2023
10.00 hodź
Wjazońca, sportowa hala


WJELIKI BUBON BERTA

W toś tom koncerśe se źiśam pśedstajiju bijadła z cełego swěta na lažko rozmějucu wašnju. Pśi tom njezazněju jano te głosne zuki, ale rowno tak te wěcej śiche, wusoke a dłymoke.

Na rozdźělnych bijadłach pśedstajijo Benedikt Sauber, bijadłaŕ w orchestrje SLA, na grajkajucy part 42 wšakich bijadłow. Ten „Wjeliki bubon Berta“ jo źěl familijowych koncertow, kótarež su tež w nowej grajnej dobje SLA zasej derje pśigótowane. Źiśam pśiměrjonu muziku zbližyś, to jo wótmyslenje woblubowanych interaktiwnych koncertow, kenž južor styri lět do stawnego repertoira SLA słušaju. Lěc klawěr, wiolina abo bijadło, tym źiśam njejsu granice stajone pśi eksperimentěrowanju z muziku.