Barokowa hudźba

Moderěrowany koncert za dźěći

W moderěrowanym koncerće móžeće hłowne formy baroka, suite, kantaty a conerto grosso dožiwić. Najwažniše rozdźěle mjez němskim, francoskim a italskim baroku so při tym rozjasnja. Słyšiće znate twórby Bacha, Telemanna a Vivaldija. Podajmy pak tež ekskursiju do serbskeje načasneje hudźby, kotraž tradicije baroka dale pěstuje a wuwije. Šulerjo a šulerki maja při tym móžnosć historiskim Cembale připosłuchać a z bliskosći widźeć.

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.