Dyrdomdejstwa Pumpota

rejwana bajka w 5 wobrazach

Pumpot słuša do najznaćišich a najwoblubowanišich serbskich bajowych figurow, dokelž zawinuje, podobnje kaž Till Eulenspiegel, ze swojimi žortnymi worakawstwami někotrežkuli turbulency. W pjeć wobrazach powěda baletna bajka “Dyrdomdejstwa Pumpota” stawiznu wo šibawym młynskim z jeho kónčkojtym kuzłarskim kłobukom, wo jeho ćěkańcy před nahrabnym młynkom a jeho zmijom a wo jeho zetkanju z rjanej, tola krutej připołdnicu, z błudničkami a druhimi postawami serbskich bajow, kiž wón na swojim napjatym pućowanju po Łužicy zetka.

Před dokładnje 55 lětami zběhny so w Serbskim ludowym ansamblu prěnjotnje zawěšk za rejwansku hru w 5 wobrazach “Dyrdomdejstwa Pumpota” po libreće Jana Hempela, Cyrila Kole a Güntera Krebsa a z hudźbu Wolfganga Hohenseea. Wot tuteho prapředstajenja sem w lěće 1967 w choreografiji Güntera Krebsa so wuspěšna produkcija njeličomne razy znowa předstajowaše. Při tym so jednotliwe wobrazy pak wot stareho Pumpota sameho pak wot zeloweje žony wotměnjejo rozjasnjowachu a zwjazowachu. Generacije dźěći kaž tež předstajerjow mějachu swoju radosć nad dyrdomdejstwami šibałeho młynskeho, kotryž so rady z Tillom Eulenspiegelom přirunuje. Žadyn dźiw tuž, zo je so Serbski ludowy ansambl rozsudźił, w 70. lěće swojeho wobstaća a składnostnje 55. róčnicy “Pumpota” tutón rejwanski kruch w nowym šaće znowa na jewišću prezentować.

W małej serbskej holanskej wjesce rodźenemu Pumpotej přepoda dobry domjacy duch swójby wosebity kłobuk jako křćenski dar, kiž bě wony kubołćik wosebiće za swojeho křćenca zhotowić dał. Kłobuk sta so ze swěrnym přewodnikom wotrosćaceho hólčeca. Jako so Pumpot skónčnje do wěsteho łužiskeho młyna na wučbu poda, rozwi kłobuk hladajo na nahrabneho, šamałeho, swojich dźěłaćerjow šikaněrowaceho młynka prěnjotnje swoje dźiwokrasne kuzłarske mocy – młynske koło  so wotsamo wjerći, połne měchi muki so same do młyna kuleja... Młynkej njezwosta tole zakryte a wón wuži kóždu składnosć, zo móhł sej kłobuk přiswojić. Pumpot a jeho přećel, wódny muž, wopušćištaj pak na to młyn, podajo so na dyrdomdejske pućowanje po Łužicy. Mjeztym zo młynkowy zmij dla kuzłarskeho kłobuka za nimaj honi, zetkataj wonaj po puću rjanu, tola krutu připołdnicu, błudnički a dalše serbske bajowe  postawy ...      


DYRDAKOJSTWO PUMPOTA

rejowańska bajka w 5 wobrazach

W małej serbskej gólańskej jsy naroźony Pumpot dostanjo ako dupjeński dar dobrego ducha doma familije wósebny kłobyk, kótaryž jo dał kobołśik ekstra za dupjeńca nagótowaś. Kłobyk wordujo stawny pśewóźowaŕ rosćecego gólca. Ako se Pumpot slědkoju we łužyskem młynje do wucby dajo, wuwijo kłobyk w naglěźe póžednego, złosniwego młynika, kótaryž jo swójich źěłaśerjow šikaněrował, prědny raz źiwne guslowaŕske mócy – młyńske kólaso jo se wjerśeło wót samogo, połne mukowe měchy su se wót samych w młynje kulali. Młynikarjeju njewóstanjo to zatajone a wón wopytajo, kłobyk na kuždy pad do swójogo wobsejźeństwa dostaś. Pumpot a jogo pśijaśel, wódny muž, spušćijotej na to młyn a wupórajotej se na dyrdakojske drogowanje pó Łužycy. Młynikowy plon jo jima pśi swójej góńtwje za guslowaŕskim kłobykom pśecej za pětu gnał, gaž stej wónej rědnu a kšutu pśezpołdnicu, błudnikow a drugich póstawow swěta serbskich bajow zmakałej...

WOBSADŹENJE balet Serbskeho ludoweho ansambla a rěčnik

RĚČNICA Kristina Nerád

CHOREOGRAFIJE Günter Krebs, wobdź. Mia Facchinelli

HUDŹBA Wolfgang Hohensee

LIBRETO Jan Hempel, Cyril Kola a Günter Krebs

WUHOTOWANJ A JEWIŠĆOWY WOBRAZ  Barbara Blaschke

DOPORUČENJE wot 5 lět

předpředań lisćikow

Serbski ludowy ansambl w Budyšinje
Serbska kulturna informacija w Choćebuzu
Webshop SLA

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
16. apryl 2023
16.00 hodź
Weißenfels, Kulturhaus

Trailer

Impresije

© Martin Pižga