Maks a Moric

koncert z rysowankami a rěčnikom

Štó by njeznał knižku Wilhelma Buscha ze směšnymi rysowankami a jaknymi hrónčkami, kotraž bu do wjace hač 150 rěčow a dialektow přełožena?

Tež dźensa hišće so wulcy a mali přez jeho satirisko-kritiske wašnje amizěruja a wužiwaja je jako inspiraciju za wuměłske tworjenje. Tuž je bjez dźiwa, zo je komponist Gisbert Näther k humornym hrónčkam šćipatu a napjatu hudźbu skomponował.
Istrumenty kaž tež rěčnik naležnosć Wilhelma Buscha z fantaziju podpěruja. Tak nastawa dialog mjez rěčnikom a orchestrom, při čimž so wobaj ideelnje wudospołnjataj. Přez čłowječi hłós kaž tež šěroku paletu zwukow orchestra spleće so wobsah hrónčkow k zabawjacemu hudźbnemu dožiwjenju za młodych a starych.

 

 

Maks a Moric

koncert we wobrazach z powědarjom za źiśi wót 6 lět w nimskej a serbskej rěcy

Chto je njeznajo, te kniglicki z luštnymi kreslankami a jědriwymi rymami wót Wilhelma Buscha, kótarež su se pśestajili do wěcej nježli 150 rěcow a dialektow? 

Teke źinsa namakajo jogo satirisko-kritiska wašnja pla dorosćonych a źiśi dobry wótgłos a jo wjele wuměłcam inspiracija. Stakim njejo źiwno, až jo komponist Gisbert Näther k toś tym kradu humornym wobrazam a rymam stwórił jědernu a tejerownosći kradu napnětu muziku.  

Ako instrumenty tak teke jaden powědaŕ pódpěraju z wjele fantaziju wobrazowy wucynk Buschowych  originalnych kreslankow, kótarež prezentěruju se w toś tom pśedstajenju we wjelikem formaśe. Wilhelm Busch płaśi ako pśedchadnik comica a casa, ako wobraze su chapjali wuknuś gnaś. Pśez orchestrowu muziku nastanjo taka wósebna atmosfera hejnak w nimych filmach, w kótarychž te wobraze napšawdu wuknu gnaś a pśez to k rozwjaselecemu muzikaliskemu dožywjenju za młodych a starych bywaju. 
režija: Olaf Hais
rěčnik | powědaŕ: Pětr Cyž
hudźba | muzika: Gisbert Näther
libreto: po tekstach Wilhelma Buscha
přełožk | pśełožk: Pětr Janaš
wuhotowanje | wugótowanje: Tom Böhm
wobsadźenje | wobsajźenje: orchester a rěčnik
dołhosć programa | programowy cas: ca.55 mjeńšinow

 

 

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
04. september 2019
09.30 hodź
Rakecy, Paulusowa šula
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
24. oktober 2019
10.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
03. nowember 2019
16.00 hodź
SLA Budyšin

Impresija

© Stefan Cuška