Wopomnjenski koncert

Detlef Kobjela

Detlef Kobjela je najwuznamniši serbski komponist a hudźbny wědomostnik nowowěka. Loni w meji wón w starobje 74 lět zemrě. Chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla chcedźa tworjenje Detlefa Kobjele składnostnje jeho 75tych narodnin a prěnich posmjertnin z wopomnjenskim koncertom w Choćebuzu a Budyšinje počesćić.
Dnja 7. apryla 1944 we Rogoznje pola Choćebuza rodźeny, wěnowaše so Detlef Kobjela hižo jara zahe hudźbje a nawukny klawěr a husle. Po tym, zo bě hudźbnu pedagogiku, germanistiku a hudźbne wědomosće studował, dźěłaše mjez druhim jako hudźbny pedagoga na delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu. W zažnych 70tych lětach započinaše jako hudźbny dramaturg při Serbskim ludowym ansamblu skutkować. 1980 přećahny wón doskónčnje do Budyšina a dźěłaše jako šefdramaturg a wuměłski nawoda w SLA. Wot 1990 do 1995 bě wón intendant ansambla.   
Čas swojeho žiwjenja prócowaše so Detlef Kobjela wo wuwiće profesionelneho jewišćoweho wuměłstwa. Z mnóstwa jeho twórbow za chór a orchester zaklinča w koncerće někotre z jeho najwuznamnišich, mjez druhim jeho uwertira “Błótowskeje operety” a “Koło sostenuto” za smyčkarjow. Jeho wnučka a sopranistka Lara Kobjelic budźe tohorunja někotre twórby jeje dźěda zanjesć.


Detlef Kobjela jo za Serbow nejwuznamnjejšy serbski komponist a muzikowy wědomnostnik nowego casa. Łoni w maju jo wón wumrěł w starstwje wót 74 lět w Budyšynje. Chor a orchester Serbskego ludowego ansambla kśě twóŕbu Detlefa Kobjele pśi góźbje jogo 75. narodnego dnja a prědnego dnja zamrěśa z wopomnjeńskima koncertoma w Budyšynje a Chóśebuzu pśipóznaś.
Na 7. aprilu 1944 w Rogoznje pla Chóśebuza se naroźony, jo se Detlef Kobjela južo we swójom źiśetstwje zaběrał z muziku a jo wuknuł graś na klawěrje a wiolinje. Pó studiumje muzikoweje pedagogiki, germanistiki a muzikoweje wědomnostnosći  jo mjazy drugim źěłał ako muzikowy pedagog na źinsajšnem Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu. W ranych sedymźasetych lětach jo zachopił statkowaś ako muzikowy dramaturg w Serbskem ludowem ansamblu. Wót lěta 1980 jo Kobjela bydlił w Budyšynje a tam źěłał ako šefdramaturg a wumělski wjednik w SLA. Wót 1990 až do 1995 jo był intendant SLA.
Centralna tema Kobjele jo było profesionelne folkloristiske wuměłstwo za jawišćo, kótarež jo se pód jogo nawjedowanim wósebnje intensiwnje a wuspěšnje dalej wuwijało. Ze swójich wjele twórbow za orchester a chor zazněju někotare jogo nejwuznamnjejšych a  nejwuraznjejšych. K słyšynjeju budu mjazy drugim owertěra „Błośańskeje operety“ abo „Koło sostenuto“ za smyckaŕski orchester. Źiśiźowka a sopranistka, Lara Kobjelic, zespiwajo žedne spiwy swójogo starkego.
Na woglědarje w Chóśebuzu caka ako dalšny wjerašk wustup zjadnośonych dolnoserkskich chorow pód nawjedowanim  Geralda Šejna. Woni  zanjasu  někotare z nejrědnjejšych spiwow z repertoire Detlefa Kobjele za chory.

hudźbny nawod: Judit Kubicec
dołhosć programa: někak 90 mjeńšin

Koncert w Choćebuzu wotměje so w ramiku 46. Choćebuzkeje hudźbneje nazymy.

Dalše informacije namakaće tu:

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.