“Sym jara wjesoła, zo sym móhła to raz dožiwić”

rozmołwa ze Sophie Hejduškec – elewka w chórje SLA

Kak sy wo poskitku elewy w SLA zhoniła a što je će k tomu pohnuło, so za to powabić?
Jako mała holčka sym sej přeco hižo rady produkcije ansambla wobhladała, wosebje baletne zarjadowanja za dźěći a dźěćacy ptači kwas. Nimo toho sym so ze 17 lětami na wubědźowanju hudźbnych talentow “Młoda serbska hudźba” wobdźěliła. W tutym wurisanju sym klawěr hrała a w kwarteće spěwała. Po wubědźowanju sym so z chórowym nawodu SLA, Andreasom Pabstom, rozmołwjała, kiž je mi po tym tež městno elewki w SLA poskićił a doporučił. 

Što je so Ći hač dotal nastupajo žiwjenja jako wuměłča wosebje  lubiło?
Wosebje so mi lubi, zo su dźěłowe časy a dźěło samo na sebi jara wotměnjawe. Njespěwam jenož w chórje, ale směm tež dźiwadło hrać. A to je to, štož so mi wosebje lubi: kóždy dźeń je hinaši a z tym wostanje dźěło napjate a mam wjeselo.

SLA hraje koncerty, ma dźěćace produkcije, pokazuje hudźbne dźiwadło – w kajkich žanrach sy směła sobu skutkować?
Hač dotal spěwach w ryzy chórowych koncertach abo tež w koncertach z orchestrom. A tež w dźěćacym a wječornym ptačokwasnym programje sym sobu hrała. We wječornym ptačokwasnym programje sym nimo chórowych wustupow tež wjetšu rolu přewzać směła.

Při kotrej produkciji sy najradšo sobu skutkowała?
Najlěpje je so mi hač dotal produkcija wječorneho ptačokwasneho programa lubiła, dokelž móžach tam spěwać a dźiwadło hrać. Tež wulka zhromadnosć baleta, chóra, orchestra, hóstnych hrajerjow, choreografa, režisera atd.  je so mi jara lubiła. Wšitcy su jedyn cyłk byli, bě jara wotměnjawe a přeco lóštne. Sym jara wjesoła, zo sym móhła to raz dožiwić. Běše woprawdźe wulkotny čas. 

By chcyła městno elewki w chórje dale doporučić?
Městno elewki móžu doporučić. Dyrbju pak tež rjec, zo je lěpje, hdyž maš do toho hłósne wukubłanje. Kóždy dźeń spěwać je jara napinace, hdyž njejsy to zwučeny. Wšědnje w chórje spěwać je kaž maraton, na njón dyrbiš so tež přihotować a zwučować. Ale móžu rjec, zo městno elewki w SLA na kóždy pad wjele wjesela dari. 

W kotrym směrje budźeš dale na polu wuměłstwa skutkować? Maš snano samo studij do tutoho směra planowane?
W běhu tutoho lěta sym pytnyła, zo nochcu z hudźbu pjenjezy zasłužić dyrbjeć. Pola mje wosobinsce widźu strach, zo potom wjeselo na hudźenjom a spěwanjom zhubju. A to nochcu. Budu tež w přichodźe dale na hudźbnym polu aktiwna. Tak sym na přikład chór “Meja” z klawěrom přewodźała, tež z našim kwartetom chcu dale spěwać. Z Dawidom Wowčerjom, kiž pozawnu hraje, chcemoj snano tež raz profesionelne nahrawanja činić. Nimo toho pisam tež sama spěwy, kotrež chcu raz ze Symanom Hejdušku nahrawać. A tež mnoho dalšich projektow připódla běža kaž na přikład z Měrćinom Weclichom abo z skupinu Sorbian Art Trio.

Wutrobny dźak za rozmołwu a wjele wuspěcha!