KULTURNA ZAHRODA

Nowy lětni event pod hołym njebjom Serbskeho ludoweho ansambla w Byrgarskej zahrodźe

  • Wotpočńće při gastronomiskim poskitku!
  • Dajće sej chowanje słónca nad Budyskim starym městom lubić!
  • Při dobrej hudźbje a zabawje!
  • Přeco wot štwórtka hač do njedźele!
  • Kóždy wječor druhi zajimawy program!
  • Při dobrym wjedrje w Byrgarskej zahrodźe! Při špatnym wjedrje w žurli ansambla.
  • Zastup wot 18:30 hodź.!
  • Zastupna płaćizna 10 € (potuńšene 5 €)

Naše tiketowe poskitki za Was:

Package poskitki

wuzwolće sebi 3 zarjadowanja
płaćizna: 27,00 €

wuzwolće sebi 6 zarjadowanjow
płaćizna: 48,00 €

wuzwolće sebi 9 zarjadowanjow
płaćizna: 63,00 €

Kulturny zahrodnik

zastupny lisćik za wšitke 16 zarjadowanjow,
škleńčku wina abo škleńcu piwa na kóždym zarjadowanju,
mały přikusk,
rezerwowanje blida abo městna
płaćizna: 222,00 €

Swójbny tiket

2 dorosćenaj a
maksimalnje 3 dźěći
płaćizna: 25,00€

Naše specielne tiketowe poskitki su jenož při tiketowej kasy ansambla na předań.

Pokiw:

Z wobdźělenjom wujasnitaj Wy a Waša přewodźaca wosoba, zo staj přezjednaj z tym, zo sće na nahrawanjach widźeć, kotrež so we wobłuku nowinarskeho a zjawnostneho dźěła wužiwaja.
Na arealu Serbskeho ludoweho ansambla njewobsteja žane parkowanske móžnosće.

Ladies Night

Weronika Kalinučcyna – spěw
Hanka Wowčerjowa – spěw a piano

Helena Hejduškec – spěw a piano

štwórtk, 1. junija 2023, 19:30 hodź.

Kuzinje Hanka Wowčerjowa a Weronika Kalinučcyna hižo někotre lěta hromadźe hudźitej a zhromadnje swójbne swjedźenje, kwasy abo druhe zarjadowanja hudźbnje wobrubitej. Ze šěrokim repertoirom serbskich a mjezynarodnych spěwow zamóžetej  publikum z jedno- abo dwuhłósnymi interpretacijemi z klawěrnym přewodom zahorić.  
W druhim dźělu koncerta wustupi Helena Hejduškec solistisce. Z měšeńcu znatych serbskich, jendźelskich a němskich spěwow kaž tež ze swójskimi kompozicijemi přewodźuje so wona sama při klawěrje.
A hdyž so ke kóncej koncerta wulkotne hłosy třoch žonow zjednoća, je fulminantne wotewrjenje kulturneje zahrody zaručene.

 

 

Placebo Flamingo

Micha Winkler – pozawna
Matthias Macht – drums
Tomas Kreibich-Nawka – pišćele

pjatk, 2. junija 2023, 19:30 hodź.

Drježdźanskemu trio je so w poslednich lětach poměrnje wuspěšnje poradźiło, so  wuměłsce wobkružować. 2012 dóńdźe k hudźbnemu „supergawej“. Po tutym trans¬cendentnym podawku celebrěruje trio, nětko pod mjenom “Placebo Flamingo” prawidłownje  wysokoenergetisku syntezu z funka, hiphopa, noweje a volxoweje abo ludoweje hudźby, rock´n rolla a samo jazza.

Duo Izabela Kałduńska & Walburga Wałdźic

Walburga Wałdźic – spěw
Izabela Kałduńska – wiolina a loops

sobotu, 3. junija 2023, 19:30 hodź.

Pólska huslerka  Izabela Kałduńska a spěwarka Walburga Wałdźic namakaštej so jako duo při stworjenju hudźby za dokumentarny film z pjera Grit Lemke „Pola nas rěka wona Hanka“. Hromadźe zwjedła bě wuměłči při tym jeju afinita za eksperimentelnu a improwizacisku hudźbu. Sferiske orchestralne zynki, stworjene mjez druhim z loopami a efektami kaž tež  eksperimentelne soundy młodeju hudźbnicow zmóžnja nastaće nutřkownych wobrazow. W tutych zynkowych krajinach jewja so serbske teksty, kompozicije a aranžementy k serbskim basnjam a ludowym spěwam.

 

 

Tina a Hadrijan

Komorna hudźba a teksty Jurja Brězana

Hanka Tiedemann – prěčna pišćałak
Bettina Witke – wiolina
Helfried Knopsmeier – wioloncelo
Měrko Brankačk– rěčnik

njedźelu, 4. junija 2023, 17:00 hodź.

Jurij Brězan, “muž, kiž w brězach bydli”, mjenowaše so sam spisaćel.  We woprawdźitosći bě wón jedyn z najwuznamnišich serbskich spisowaćelow  20. lětstotka: awtor a swědk lětstotka!  W swojej, po wšěm zdaću banalnej stawiznje “Hadrijan a Awgustina” wo kołpjacym poriku sensibilizuje Brězan małeho kaž wulkeho čitarja  wo wotběhach w nas wobdawacym žiwjenskim rumje Łužiskeje hatoweje krajiny a kajke fatalne sćěhi njepřemyslene zapřimnjenje  do přirodneho procesa  měć móže.
Čitanje dźiwadźelnika Měrka Brankačka, kiž tutu hnujacu a napjatu  stawiznu kołowokoło kołpjaceje swójby na jara žiwe wašnje přednjese, wobohaća so ze skutkownymi hudźbnymi akcentami ćělesa “Trio con moto”. Nimo kompozicijow  Allana Stephensona  hač  k Camille Saint-Saёns zaklinča tež serbske ludowe spěwy.

ToMa Be RoSe

Matthias Reichel – wiolina
Benedikt Sauber – bijadło
Robert Simmchen – saksofon
Sebastian Flegel – bas
Tomas Kreibich-NawkaElectric-Piano

štwórtk, 8. junija 2023, 19:30 hodź.

Njespjelnjena a zhubjena lubosć je hižo zdawna maćizna, z kotrejež so wjele, snano samo najwjace pěsnjow předźe. Žadosć ćehnje do daliny, zabłudźi so a pyta, tola njenamaka.
Skupina ToMa Be RoSe pyta za tajkej maćiznu. W swěće serbskich ludowych spěwow namaka někotre smjerćzrudne stawiznički a staja tute swojim, zdźěla tragisko-komiskim pendantam z jazza napřećo. 

Trojka

Rico Wolf – gitara
Albrecht Schumann – piano
Matthias Hübner – celo

pjatk, 9. junija 2023, 19:30 hodź.

Drježdźanska skupina „Trio Trojka“ zahori publikum z njewšědnej, wirtuoznej a wjesołej syntezu cella, gitary a klawěra. Z hrajnej rafinesu a dobrej porciju ironije pohibuja so třo hranicarjo hižo wot 2012 po republice a wuhnawaja wšě  zrudne mysle. Hač w dźiwadłach, cyrkwjach abo na festiwalach – koncert tuteje skupiny je antidepresiwum wosebiteho razu.

 

 

Holaski

Michał Donat – piano a spěw
Bosćan Donat – akordeon a spěw
Tadej Donat – gitara
Józef Donat – trompeta, piano a spěw
Kito Mark – bijadło a spěw

sobotu, 10. junija 2023, 19:30 hodź.

Serbska kapała Holaski je hižo z lěta 2019 na jewišćach Hornjeje Łužicy po puću. Ze šěrokej měšeńcu  folk-popa, folk-rocka, jazza a reggaea postara so pjeć młodych mužow wo prawu naladu. Repertoire wobsahuje serbske, němske a jendźelske covery, kaž tež swójske kompozicije. W Kulturnej zahrodźe předstaja spěwy z albuma „Młody duch“, kaž tež cyle nowe, swójske kompozicije.

 

 

Matteo Hornig

Matteo Hornig – gitara

njedźelu, 11. junija 2023, 17:00 hodź.

Rodźeny Budyšan a serbski gitarist Mateo Hórnik wotwjedźe publikum z klasikarjemi gitaroweje hudźby na pućowanje po swěće a po dobach,wot španiskich krajinow přez nazymske dny w Kubje hač ke kathedrali w Uruguayju. Z lochkej a njewšědnej wirtuozitu předunda wón wšelakorosć kompozicijow za koncertnu gitaru, kiž su w zašłych 200 lětach na cyłym swěće nastali.

Jazz Duo Focus

Anina Batz – spěwanje
Jan Brězan – piano

štwórtk, 15. junija 2023, 19:30 hodź.

Drježdźanski Jazz-Duo Focus móžemy tež lětsa zaso live w našejkulturnej  zahrodźe dožiwić! Hižo někotre lěta muzicěrujetaj młodaj wuměłcaj hromadźe a staj w tutym času mnoho aranžementow a swójskich spěwow napisałoj. Publikum móže so tuž na zajimawy program z uniwersuma jazza, popa, funka a soula wjeselić!

Dudy a přećeljo

Andreas Hentzschel – dudy
Bernd Muschner – fujawa (ně.: Alphorn)
Ludovit Matiaško, Jaroslav Pukač – fujara
Julius Katona – serbske husle
Valentin Dimov – akustiska gitara
Kristina Nerád – moderacija

pjatk, 16. junija 2023, 19:30 hodź.

 

 

Dudy, fujawa, fujara, serbske husle a akustiska gitara w jednym koncerće –  njeklinči to za něšto njewšědnym? Dajće so prosće překwapić! Dudy a serbske husle so hižo husćišo w programach we Łužicy jewjachu. Ze skutkownej fujawu (ně.: Alphorn) (Bernd Muschner), kiž je samo narodny symbol w Šwicy, a ze słowakskej fujaru (Ludovit Matiaško, Jaroslav Pukač), pastyrskej pišćałku z Wysokich Tatrow poskići so překwapjaca hra zynkow z tradicionelnymi instrumentami. A zhromadnje z akustiskej gitaru (Valentin Dimov) postaraja so dudy wo cyle nowe zynki. Napjaty hudźbny pospyt pod nawodom dudaka An¬dreasa Henčla. Před rjanej kulisu Budyskeho stareho města wjerći so wšitko dokoławokoło dudow we wšěch wariacijach.

 

 

Intimate Piano

Minimalistiska klawěrna hudźba ze smyčkowym orchestrom, synthesizerom a spěwom

 

Syman Hejduška – piano a spěw
Helena Hejduškec – spěw
Jan Brězan – piano
smyčkarjo SLA

sobotu, 17. junija 2023, 19:30 hodź.

Woči zańdźelić, na rjane zynki słuchać a sej atmosferu lubić dać. Tak móže připosłuchar tež móličke detaile hudźby słyšeć a zaznać.
Koncert wěnuje so minimalistiskej hudźbje a druhim neoklasiskim elementam, kotrež su kombinowane z elektroniskej ambience-hudźbu a ze zajimawymi efektami ze swěcu. W srjedźišću steja měrne, melancholiske, k přemyslowanju pohnuwace swójske kompozicije Symana Hejduški. Jeho přewodźa smyčkowy orchester Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež dalši regionalni hudźbnicy, spěwarki a spěwarjo.

Trio Voyage

Łužica - Rio a zaso wróćo, hudźbno-lyriska-jězba

Lena Hauptmann – spěw
Micha Winkler – pozawna, tuba
Chris Hauptmann – gitara


njedźelu, 18. junija 2023, 19:30 hodź.

Skupina TrioVoyage, kiž so z publikumom na hudźbno-lyrisku jězbu wot Łužicy do Ria poda, zahraje najlubše spěwy z popa, latinoweho jazza a chansona z hnujacym hłosom, z groovo¬wymi gitarowymi zwukami a čućiwej poezawniju. Mjez druhim zaklinča w originelnych aranžementach titule najwšelakorišich interpretow kaž Sting, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Charles Trenét, Lift, Manfred Krug a Karussell. Što chceš potajkim wjac? Prosće woči zańdźelić a z wokřewjenjom słuchać.

Triple Trouble

Matthias Peuker – bijadło z kófra, šudrawa, spěw
Adrian Röbisch – gitara a spěw
Marie Klein – sousafon, trompeta, spěw

štwórtk, 22. junija 2023, 19:30 hodź.

„Bubnar  wutrobow“  Peuker, cybar Röbisch a Marie Klein, kotraž je Grande Dame  sousaphona, posłužuja so běžnych pěsnjow zašłych 50 lět, při čimž tute w nowym šaće na wurjadne kruchi postalternatiwneje popoweje hudźby  powyša. Rjekowske jandźelske hłosy kupaja so w kropje  sousaphona, resonatoroweje gitary a  drumsonity.
Połnokrejni hudźbnicy/ki překwapja ze swojimi  zamóžnosćemi, zawjeduja ze žortom a rjanočućom - přewšo šarmantna a spodźiwna to hudźbna wirtuozita. Při wšěm njewupraji so ansambl kołowokoło Peukera jenož jasnje, komu jich wuměłstwo słuži, ale zdobom tež přećiwo čemu wone wustupuje. W tutym zmysle – žadyn millimeter naprawo!

Lex Henrikson & band


pjatk, 23. junija 2023, 19:30 hodź.

Lex Henrikson je spěwotwórc a hraje najwšelakoriše instrumenty. Jeho hudźba je měšeńca z country-rocka, čućiweho popa a bluesojteje balady. Narodźeny a wotrostł je w Budyšinje. Zajimowaše so hižo jara zahe za hudźbu, wosebje za kapały kaž THE EAGLES, THE ROLLING STONES a TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS. Po tym zo bě wjele lět w kapałach hrał wustupi jako support-act za hudźbne skupiny  kaž THE SWEET a T-REX. 2020 wozjewi wón swój debitowy album „MAVERICK“.

Horjany

sobotu, 24. junija 2023, 19:30 hodź.

Dujerska kapała HORJANY wěnuje so hłownje čěsko-morawskej dujerskej hudźbje. Ale tež twórby w jazzowym a rockowym stilu, runje tak kaž serbske štučki wobsahuje šěroki repertoire kapały. Hižo trójce je sej serbska dujerska kapała ze swojim přewšo temperamentnym hudźenjom 1. městno we wurisanju „Krone der Blasmusik“ wudobyła.

Rokotak meets bergen

Milan Greulich – gitara a spěw
Diana Weilandt – spěw a akordeon
Mario Cetti – spěw, akustiska gitara, teksty
Axel Spickenheuer – bas
Micha Gramm – trompeta
Stefan Reinert – bijadło
Burkhard Stoll – klawěr


njedźelu, 25. junija 2023, 19:30 hodź.

Indiefolkowej skupinje bergen z Drježdźan přisłuša šěsć młodych knjezow a rjana knjeni, kiž hudźa drje horbaty, tola ćopły folk-pop z gitarami, klawěrom, trompetu, pozawnu a basom.
Budyšan Milan Grojlich njeje jenož gitarist skupiny bergen, ale tež spěwotwórc, hudźbny producent a pod mjenom rokotak tež solistisce po puću. 2021 je wušoł jeho prěni solowy album „Riech an Blumen (Und merk dir ihre Namen)“. W kulturnej zahrodźe prezentuje rokotak spěwy z toho a nowe štučki z lětušeho druheho albuma "Punkt und Komma".

kooperaciski partner
Kulturny zahrodnik 2023
Kulturny zahrodnik 2023
Kulturny zahrodnik 2023
Kulturny zahrodnik 2023
Kulturny zahrodnik 2023