spěchowanske towarstwo

Towaršnosć k spěchowanju Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin z. t.

Česćene knjenje, česćeni knježa,
lubi přećeljo a spěchowarjo,

Serbski ludowy ansambl bu 1952 załoženy. Tři profesionalne sparty – balet, chór a orchester – haja serbsku kulturnu tradiciju; zdobom ju dale wuwiwaja a ze srědkami moderneho jewišćoweho wuměłstwa zwjazuja. Při tym su žiwe nałožki ansamblej zakład a inspiracija za jeho jónkrótne wobsahi.
Rejwane dźiwadło a hudźbne bajki za dźěći słušeja runje tak k repertoirej kaž chórowe programy a koncerty.

Turneje wjedźechu ansambl dotal do něhdźe 40 krajow na štyrjoch kontinentach.
Najwažniše skutkowanišćo pak je nam naša dwurěčna domizna.
Wjeselimy so, hdyž nas podpěrujeće!

Cile a nadawki spěchowanskeho towarstwa:

  • Naš cil je powšitkowna podpěra Serbskeho ludoweho ansambla.
  • Z našej podpěru spěchujemy dialog mjez wopytowarjemi a wuměłcami, zaručenje financowanja wubranych projektow a spěchowanje serbskeho wuměłskeho dorosta ...

Kak móžeće spěchowanske towarstwo podpěrować:

  • Stańće so z čłonom!
  • Podpěrujće wěste projekty!
  • Z darami!

Předsyda:
Sieghard Kozel

Kontakt:
přez sekretariat Serbskeho ludoweho ansambla tzwr
03591 / 358 101


spěchowańske towaristwo

Towaristwo za spěchowanje Serbskego ludowego ansambla Budyšyn z. t.

Cesćone damy, cesćone kněze,

lube pśijaśele a spěchowarje,

Serbski ludowy ansambel jo se załožył 1952. Tśi profesionelne šparty balet, chor a orchester woplěwaju a wuźaržuju kulturelnu tradiciju Serbow. Rownocasnje se wóna dalej wuwija a zwězujo ze srědkami modernego jawišćowego wuměłstwa. Pśi tom su žywe nałogi zakład a inspiracija za jadnorazowe wopśimjeśa ansambla.

Rejowańske źiwadło a muzikaliske bajki za źiśi słušaju rowno tak do repertoira ako chorowe programy a koncerty.

Turneje su wjadli ansambel dotychměst do wěcej ako 40 krajow na styrich kontinentach.

Nejwažnjejše pólo statkowanja pak wóstanjo dwójorěcna domownja.

Wjaselimy se na Wašu pśipomoc!

Kake nadawki a cele ma spěchowańske towaristwo:

Naš cel jo powšyknje pódpěra Serbskego ludowego ansambla.

Pódpěrujomy spěchowanje dialoga mjazy woglědowarjami a wuměłcami, financielnym zawěsćenim wuzwólonych projektow a spěchowanim serbskego wuměłskego dorosta.

Kak móžośo spěchowańske towaristwo pódpěraś:

Z tym, až zastupijośo!

Z Wašeju pomocu pla wuzwólonych projektow.

Z dodatnymi pósćenjami!

pśedsedaŕ:

Sieghard Kozel

kontakt:

pśez sekretariat Serbskego ludowego ansambla gGmbH

03591 / 358 101