Witajće k nam!

Kućikow, kaž Łužicu, w Němskej zrědka namakaš. Zwisk k zańdźenosći tu njeposrědnje začuwaš, kaž lědma hdźe druhdźe: Hižo dźesatkam generacijam Serbow bě Łužica z domiznu. A zo su serbska kultura a tradicije do dźensnišeho žiwe a so pěstuja, móže kóždy dožiwić, kiž sem přijědźe.

W tutym jónkrótnym regionje po zdaću wšitko něšto powěda: poetiske zaćišće krajiny runje tak kaž žiwe wašnja a nałožki serbskeho ludu. Druhdźe je sej globalizacija uniforměrowanje žiwjenskich wobstejnosćow wunuzowała. Serbja pak móžachu sej při wšěch přewrótach wosebitosć swojich tradicijow zachować. Tuta tworićelska móc a wuměłske hódnoty su Serbskemu ludowemu ansamblej žórło inspiracije za jeho skutkowanje.

K repertoirej SLA słušeja načasne hudźbne dźiwadło runje tak kaž reje, kotrež přeńdźechu wot jedneje generacije k dalšej. W hrajnym planje pak su tež interpretacije klasiskich twórbow serbskich a mjezynarodnych hudźbnych stawiznow zastupjene. Naš wuměłski cyłk, kotremuž přisłušeja wuměłcy wšelakeje narodnosće, sćelesnja žiwe dorozumjenje mjez tradiciju a modernu, mjez Serbami a dalšimi ludami, kiž w tutym regionje bydla a zhromadnje cyle wosebity wuměłski potencial poskićeja.

Zańdźenosć, přitomnosć a přichod su w Serbskim ludowym ansamblu wusko splećene. To je ansamblej w jeho programach  inspiracija a wužadanje.

Dajće su wobkuzłać wot tutoho našeho wuměłstwa – podajće so z nami přez doby a časy do přichoda.

 

 

 

Wutśobnje witajśo k nam!

Strony ako Górna Łužyca su w Nimskej rědke. How móžoš zachadnosć zacuwaś, ako lěbda něźi hynźi: Pśez generacije maju how Serby swój dom – a kuždy, kenž pśiźo na woglědy, móžo markowaś, až wóni swóju kulturu a swóje tradicije teke źinsa hyšći woplěwaju a až raźi swěśe.

W toś tom jadnoraznem regionje ma zazdaśim wšykno swój głos: poetiske atmosfery naglědow krajiny rowno tak ako žywe pócynki a nałogi serbskego ludu. Źož jo globalizacija wunuźiła uniforměrowanje žywjeńskich wobstojnosćow, tam su se Serby w młogich pśewrośenjach mógali wobchowaś wósebnosći swójich tradicijow.

Twóriśelska móc a wuměłske gódnoty su žrědła inspiracije za źěłabnosć Serbskego ludowego ansambla.

Do repertoirea ansambla słuša rowno tak nacasne muzikowe źiwadło ako pśez generacije dalej dawane reje, ale teke interpretacije klasiskich twórbow serbskich a mjazynarodnych muzikowych stawiznow se namakaju na grajnem planje. Multinacionalny ansambel prezentěrujo pśi tom žywe zjadnanje tradicije a moderny, Serbow a drugich ludow, kótarež w tom regionje gromaźe labuju a maju zgromadnje wjelicki wuměłski potencial.

Zachadnosć, pśibytnosć a pśichod se w Serbskem ludowem ansamblu njepósrědnje zwězuju. Wón roźi w swójich produkcijach wó toś tu inspiraciju a wóno wupominanje.

My Wam kažomy, aby se dali zawjasć wót serbskego swěta – drogujśo z nami pó casach do pśichoda.