12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow |
12. wuběźowanje młodych muzikowych talentow

"Młoda serbska hudźba | Młoda serbska muzika"


Wubědźowanje młodych hudźbnych talentow

skići hudźbnje wobdarjenym dźěćom a młodostnym wot 6 do 23 lět móžnosć, serbske spěwne kaž tež instrumentalne přinoški před profesionalnej jury prezentować.
Wobdźělincy móža so jako solisća abo w skupinje wobdźělić.
Dobyćerjo wubědźowanja budu swój přinošk na mytowanskim koncerće dnja 7. junija 2020 na wulkim jewišću Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje předstajić.

Terminy:
02.05.2020 wubědźowanje w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje
07.06.2020 mytowanski koncert w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje


Kontaktna wosoba k přizjewjenju a wotběhej w Budyšinje:
Xenia Měrćinkowa
(wot 01.01.2020 Christina Knoblochowa)
telefonisce: 03591/358110
e-mail: nachwuchs©sne-gmbh.com


Podpěra z notowym materialom:
Xenia Měrćinkowa
(wot 01.01.2020 Christina Knoblochowa)
telefonisce: 03591/358 110
e-mail: nachwuchs©sne-gmbh.com


Wuběźowanje młodych muzikowych talentow

bitujo wšyknym muzikaliski wobdarjonym źiśam a młodostnym wót 6 do 23 lět šansu, serbski spiw a serbsku instrumentalnu muziku pśed profesionelneju jury pokazaś.
Wobźělniki mógu se ako solisty tak teke w kupce pśizjawiś.
Dobyśarje wuběźowanja mógu se w koncerśe 7. junija 2020 na wjelikem jawišću w Serbskem ludowem ansamblu w Budyšynje prezentěrowaś.

Terminy:
09.05.2020 wuběźowanje w konzerwatoriumje w Chóśebuzu
07.06.2020 mytowanski koncert w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšynje


pśigranjańska partnerka w Chóśebuzu:
Jana Krygerowa
telefoniski: 0355 / 48576477 oder 0173 / 9291429
e-mail: j.krueger©sne-gmbh.com


kontakty k pódpěrje w wobłuku notowy material:
Gerald Šejn
telefoniski: 0355 / 485 764 77 oder 0172 / 34 65 015
e-mail: g.schoen©sne-gmbh.com