12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow |
12. wuběźowanje młodych muzikowych talentow

"Młoda serbska hudźba | Młoda serbska muzika"


Wubědźowanje młodych hudźbnych talentow

je za dźěći a młodostnych w starobje 6 do 25 lět w Hornjej a Delnjej Łužicy wosebity podawk a wotměje so w meji 2022 k 12. razej. Stajnje kóždej dwě lěće je wubědźowanje wjeršk na polu hajenja serbskeje kultury a skića móžnosć, swoje zamóžnosće před profesionalnej jury předstajić ( pokazać). W srjedźišću stejitej serbski spěw a serbska hudźba. Serbska hudźba je bohata na rejowanskich, spěwnych a instrumentalnych muzikaliskich motiwach.

Přizjewjenja su móžne w kategorijach spěw (solo, skupina, chór), instrument (solo, skupina, orchester) a w nowymaj kategorijomaj kapała a reja (solo a skupina). Wobdźělenje we wjacorych kategorijach je móžno.

Dobyćerki a dobyćerjo myta změja móžnosć, so na mytowanskim koncerće dnja 22. meje w Budyšinje prezentować.


Kontaktna wosoba k přizjewjenju a wotběhej w Budyšinje a k podpěrje we wobłuku notoweho materiala:
Christina Knoblochowa
telefon: 03591/358110
e-mail: nachwuchs©sne-gmbh.comWuběźowanje młodych muzikowych talentow

jo za źiśi a młodostnych w starstwje wót 6-25 lět w Dolnej a Górnej Łužycy wósebne tšojenje a pśewjeźo se w maju 2022 k 12. razoju. Kužde druge lěto jo to wuběźowanje wjerašk we wobłuku woplěwanja serbskeje kultury a póbitujo góźbu, wósebne znaśa pśed jadneju profesionelneju jury pokazaś. W srjejźišću stojtej pśi tom serbski spiw a serbska muzika. Serbske muzikowe twórjenje jo bogate na motiwach za reju, spiwanje a instrumentalnu muziku.

Pśizjawjenja su w kategorijoma spiw (solo, kupka, chor) a instrument (solo, kupka, orchester) a wótněnta teke w kategorijoma band a reja (solo, kupka) móžne. Wěcejrazowe wobźělenje w kategorijach jo zasadnje móžne.

Lawreaty a lawreatki wuběźowanja mógu se na koncerśe 22. maja 2022 na wjelikem jawišću w Budyšynje prezentěrowaś.  

Wjaselimy se wjelim pśizjawjenjam, pśiglědaŕkam a pśiglědarjam.


pśigranjańska partnerka za pśizjawjenje, wótběg a notowy material w Chóśebuzu:

Jana Krygarjowa
telefoniski: 0355/48576477
ako e-mail: j.krueger©sne-gmbh.com

Poprawom měješe so w meji zašłe lěto hudźbne wubědźownje “Młoda serbska hudźba – Młoda serbska muzika – Junge sorbische Musik” wotměć. Pandemije dla dyrbješe so wubědźowanje znowa přesunyć. Zo by so dźěćom a młodostnym přiwšěm móžnosć skićiła nastudowane twórby předstajić, nasta ideja onlinowy přinošk produkować, w kotrymž dźěći swoje přinoški wubědźowanja zanjesechu.