12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow |
12. wuběźowanje młodych muzikowych talentow

"Młoda serbska hudźba | Młoda serbska muzika"


Wubědźowanje młodych hudźbnych talentow

skići hudźbnje wobdarjenym dźěćom a młodostnym wot 6 do 23 lět móžnosć, serbske spěwne kaž tež instrumentalne přinoški před profesionalnej jury prezentować.
Wobdźělincy móža so jako solisća abo w skupinje wobdźělić.
Dobyćerjo wubědźowanja budu swój přinošk na mytowanskim koncerće na wulkim jewišću Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje předstajić.

Terminy:
Wobědźowanje wotměje so w meji 2021. Dokładne terminy wam hišće zdźělimy.


Kontaktna wosoba k přizjewjenju a wotběhej w Budyšinje:
Christina Knoblochowa
telefonisce: 03591/358110
e-mail: nachwuchs©sne-gmbh.com


Podpěra z notowym materialom:
Christina Knoblochowa
telefonisce: 03591/358 110
e-mail: nachwuchs©sne-gmbh.com


Wuběźowanje młodych muzikowych talentow

bitujo wšyknym muzikaliski wobdarjonym źiśam a młodostnym wót 6 do 23 lět šansu, serbski spiw a serbsku instrumentalnu muziku pśed profesionelneju jury pokazaś.
Wobźělniki mógu se ako solisty tak teke w kupce pśizjawiś.
Dobyśarje wuběźowanja mógu se w koncerśe na wjelikem jawišću w Serbskem ludowem ansamblu w Budyšynje prezentěrowaś.

Terminy:
Wuběźowanje se wótmějo w maju 2021. Dokradne terminy budu we krotkem wudaś.


pśigranjańska partnerka w Chóśebuzu a kontakt k pódpěrje w wobłuku notowy material:
Jana Krygerowa
telefoniski: 0355 / 48576477 oder 0173 / 9291429
e-mail: j.krueger©sne-gmbh.com

 
Budyšin | Bautzen

Powšitkowne informacije wam bórze zdźělimy.


Chóśebuz | Cottbus 09.05.2020

 

Powšykne informacije budu we krotkem wudaś.