Side by side

Hudź z nami!

Soniš wo wulkim wustupje z orchestrom?
Chceš raz pokazać,  kak derje twój klasiski instrument wobknježiš?
Zajimuješ so, kak orchester w hudźbnym dźiwadle zwučuje a chceš sam jónu pódla być?

Potom mamy prawy poskitk za Tebje! W nazymskich prózdninach 2024 maš móžnosć, sej twój són spjelnić. Požadaj so z krótkim widejom a pokaž nam, kak derje móžeš na twojim instrumenće hudźić.

Zajimowani młodostni wot 7. lětnika móža so za projekt “Side by Side” powabić. Při wotpowědnej kmanosći – wuběr trjechi SLA – nadźěłaja sej wobdźělnicy notowy material samostatnje rsp. ze swójskim hudźbnym pedagogom. Naposledk skónči so projekt ze zhromadnym probowym tydźenjom w Serbskim ludowym ansamblu. Wjeršk tworitej koncertaj z orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje 11. a 12. oktobra 2024.

Wobdźělenje je darmotne.

Hdy:   8.-12. oktobra 2024 (nazymske prózdniny w Sakskej)
Hdźe: w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje
Štó:    młodostni wot 7. lětnika

Přizjewjenja přijimuja so hač do 31.10.2023.Muzicěruj z nami!

Cowaš wó wjelikem wustupje z orchestrom na jawišću?
Coš pokazaś, co móžoš ze swójim klasiskim instrumentom?
Coš wěźeś, kak orchester w muzikowem źiwadle probujo a coš raz sam pódla byś?

My ga mamy rowno pšawy projekt za tebje! W nazymskich prozninach w oktobrje 2024 maš móžnosć, swójo cowanje dožywiś. Pśizjaw se z krotkim wideo a pokaž nam, kak derje móžoš na swójom instrumenśe graś.

W projekśe „Side by Side“ mógu se zajmowane młodostne wót 7. lětnika, kótarež graju na klasiskem instrumenśe, wó wobźělenje procowaś. Pśi wótpowědnych zamóžnosćach – SLA wubjerjo wobźělnikow a wobźělnicow – naźěłaju sebje wobźělniki/-ice notowy material w samostudiumje respektiwnje ze swójimi muzikaliskimi pedagogami/-owkami wót nowembra 2023. Napóslědku spórajo se projekt pśi zgromadnem probowem tyźenju w nazymskich prozninach 2024 w Serbskem ludowem ansamblu w Budyšynje. Wjerašk twóritej koncerta z orchestrom Serbskego ludowego ansambla 11. a 12. oktobra 2024. Serbskorěcne znajobnosći njejsu nuzne, w srjejźišću stoj zgromadne muzicěrowanje.

Za wobźělenje njenastanu žedne kosty.

Ga: 08.-12. oktobra 2024 (Sakske nazymske prozniny)
Źo: Serbski ludowy ansambel w Budyšynje
Chto: źiśi a młodostne wót 7. rědownje

Termin pśizjawjenja: 31.10.2023
(Pózdźejše pśizjawjenja mógu se jano pśi hyšći lichych kapacitach a wótpowědujucych zamóžnosćach wobglědowaś. Pšosym wobrośćo se na nas.)

Přizjewjenski formular | Pśizjawenski formular

kontaktna wosoba w Budyšinje:

dorostowe studijo
Christina Knobloch
03591-358 110
nachwuchs@sne-gmbh.com

Pśigranjańska partnaŕka w Chóśebuzu:

Informaciski centrum Dolna Łužyca
Jana Krüger
0355/48576477
j.krueger@sne-gmbh.com