LAB 1 - Laboratorij serbskeje tradicionalneje hudźby

Kralowy huslerski spěwnik jako žórło inspiracije


W kooperaciji ze Załožbu za serbski lud přeprošuje Serbski ludowy ansambl na dźěłarničku folklory pod nawodom renoměrowaneho pólskeho hudźbneho etnologa, komponista a hudźbnika Macieja Rychłeho. Při tym podpěrataj etnologu jeho dołholětna hudźbna přewodnica  Elisabeth Seitz (Psalterium/Hackbrett) a Mateusz Rychły (gitara).
 
Po swojim poslednim wobsedźerju pomjenowana „Kralowa huslerska kniha“ – jedne w europskim koteksće unikatne žórło – je po Łužicy znata jako najstarše napisanje serbskich ludowych a rejowanskich melodijow (druha połojca 18. lětstotka). We wujimkach słuži wona jako wobsahowy zakład za dźěłarničku. Přeprošeni su wšě instrumentalisća, kiž so zahoriće ze serbskej folklornej tradiciju zaběraja und nimo toho zajim maja, tutu dale wuwiwać. Notowy material staji Serbski ludowy ansambl k dispoziciji.

Maciej Rychły - wuběrny znajer tradicijow ludoweje hudźby a folklorneje sceny, wosebje wuchodneje a južneje Europy - je wuběrk melodijow z Kralowskeje huslerskeje knihi zestajał. Na dźěłarničce wobdźěleni instrumentalisća dyrbjeli so na tutym zakładźe přihotować a swoje namjety za wobdźěłanje w dźěłarničce při hudźenju, zwučowanju a nadźěłanju předpołožić. Cil je, zhromadnje hudźić a improwizować a wuslědk zjawnje w zakónčacym koncerće prezentować. Dźěłarnička a zakónčacy koncert dyrbja so nimo toho multimedialnje dokumentować.


Hdy:  01. do 03.04.2022
Hdźe:  so hišće z časom wozjewi
Płaćizna:  120,00 € na wosobu inkl. zastaranje

Přizjewjenja a podaće instrumenta prošu hač do 31.01.2022 pod nachwuchs©sne-gmbh.comLAB1 - Laboratorium serbskeje tradicionalneje muziki

W kooperaciji ze Załožbu za serbski lud pśepšosujo Serbski ludowy ansambl na folklornu źěłaŕnju pód nawjedowanim renoměrowanego pólskego muzikowego etnologa, komponista a muzikarja Maciej Rychły. Pódpěraś buźotej jogo dłujkolětna muzikaliska pśewóźowaŕka Elisabeth Seitz (psalterium/sekańska delka) a Mateusz Rychły (gitara).

Te pó swójom slědnem wobsejźarju pomjenjone  „Kralowe grajne kniglicki“ słušaju k nejstaršym zapiskam k serbskim ludowym a rejowańskim melodijam (druga połojca 18. stolěśa) a někotare z jogo wótrězkow deje ako wopśimjeśowa baza źěłaŕnje słužyś. Źěłaŕnja dej se z jadnym zgromadnym koncertom zakóńcyś. Pśepšosyś deje se wše instrumentalisty, kótarež se ze serbskeju folklorneju tradiciju ze zapalonosću zaběraju a k tomu zajm na tom maju, až se toś ta tradicija dalej wuwija. Serbski ludowy ansambl stajijo notowy material k dispoziciji.

Ga: 01. do 03.04.2022
Źo: so hišće wozjewi
Kosty: 120,00 €

Kóńc pśizjawjenja: 31.01.2022 na nachwuchs©sne-gmbh.com


Dalše nadrobne informacije sćěhuja z časom!

kontaktna wosoba

Christina Knobloch
03591 358 110