LAB 1 - Laboratorij serbskeje tradicionalneje hudźby

Kralowy huslerski spěwnik jako žórło inspiracije

Serbski ludowy ansambl přeprošuje na dźěłarničku folklory pod nawodom renoměrowaneho pólskeho hudźbneho etnologa, komponista a hudźbnika Macieja Rychłeho. Při tym podpěrataj etnologu jeho dołholětna hudźbna přewodnica  Elisabeth Seitz (Psalterium/Hackbrett) a Mateusz Rychły (gitara).
 
Po swojim poslednim wobsedźerju pomjenowana „Kralowa huslerska kniha“ – jedne w europskim konteksće unikatne žórło – je po Łužicy znata jako najstarše napisanje serbskich ludowych a rejowanskich melodijow (druha połojca 18. lětstotka). We wujimkach słuži wona jako wobsahowy zakład za dźěłarničku. Přeprošeni su wšě instrumentalisća, kiž so zahoriće ze serbskej folklornej tradiciju zaběraja a nimo toho zajim maja, tutu dale wuwiwać. Notowy material staji Serbski ludowy ansambl k dispoziciji.

Maciej Rychły - wuběrny znajer tradicijow ludoweje hudźby a folklorneje sceny, wosebje wuchodneje a južneje Europy - je wuběrk melodijow z Kralowskeje huslerskeje knihi zestajał. Na dźěłarničce wobdźěleni instrumentalisća dyrbjeli so na tutym zakładźe přihotować a swoje namjety za wobdźěłanje w dźěłarničce při hudźenju, zwučowanju a nadźěłanju předpołožić. Cil je, zhromadnje hudźić a improwizować a wuslědk zjawnje w zakónčacym koncerće prezentować. Dźěłarnička a zakónčacy koncert dyrbja so nimo toho multimedialnje dokumentować.

Zakónčacy koncert je 3. apryla 2022 w Kamjentnym domje w Budyšinje. Po koncerće přizamknje so koncert mentorow "Freigesetzte Klänge".LAB1 - Laboratorium serbskeje tradicionalneje muziki

W kooperaciji ze Załožbu za serbski lud pśepšosujo Serbski ludowy ansambl na folklornu źěłaŕnju pód nawjedowanim renoměrowanego pólskego muzikowego etnologa, komponista a muzikarja Maciej Rychły. Pódpěraś buźotej jogo dłujkolětna muzikaliska pśewóźowaŕka Elisabeth Seitz (psalterium/sekańska delka) a Mateusz Rychły (gitara).

Te pó swójom slědnem wobsejźarju pomjenjone  „Kralowe grajne kniglicki“ słušaju k nejstaršym zapiskam k serbskim ludowym a rejowańskim melodijam (druga połojca 18. stolěśa) a někotare z jogo wótrězkow deje ako wopśimjeśowa baza źěłaŕnje słužyś. Źěłaŕnja dej se z jadnym zgromadnym koncertom zakóńcyś. Pśepšosyś deje se wše instrumentalisty, kótarež se ze serbskeju folklorneju tradiciju ze zapalonosću zaběraju a k tomu zajm na tom maju, až se toś ta tradicija dalej wuwija. Serbski ludowy ansambl stajijo notowy material k dispoziciji.

Impresije

© Stefan Cuška