LAB F - Laboratorij serbskeje tradicionalneje hudźby

Kralowy huslerski spěwnik jako žórło inspiracije

Po wuspěšnej prěnej dźěłarničce w aprylu 2022 přeprošuje Serbski ludowy ansambl znowa na dźěłarničku folklory.
Po swojim poslednim wobsedźerju pomjenowana „Kralowa huslerska kniha“ – jedne w europskim konteksće unikatne žórło – je po Łužicy znata jako najstarše napisanje serbskich ludowych a rejowanskich melodijow (druha połojca 18. lětstotka). We wujimkach słuži wona jako wobsahowy zakład za dźěłarničku. Přeprošeni su wšě instrumentalisća, kiž so zahoriće ze serbskej folklornej tradiciju zaběraja a nimo toho zajim maja, tutu dale wuwiwać. Notowy material staji Serbski ludowy ansambl k dispoziciji.

Serbski ludowy ansambl je wuběrk melodijow z Kralowskeje huslerskeje knihi zestajał. Na dźěłarničce wobdźěleni instrumentalisća dyrbjeli so na tutym zakładźe přihotować a swoje namjety za wobdźěłanje w dźěłarničce při hudźenju, zwučowanju a nadźěłanju předpołožić. Cil je, zhromadnje hudźić a improwizować. Dźěłarnička ma so nimo toho multimedialnje dokumentować.

Hdy: 24.-26. měrca 2023
Hdźe: Budyšin, Serbski ludowy ansambl
Kóšty: 150,00 €

Přizjewjenja přijimuja so hač do 17.03.2023.


Zakónčaca prezentacija
Zakónčaca prezentacija wuslědkow dźěłarnički budźe njedźelu, dnja 26.03.2023, 16:00 hodź. na žurli Serbskeho ludoweho ansambla. Zastup je darmotny. Wo pjenježny dar so prosy.

Rejwanski wječor ze skupinu "Serbska reja"
We wobłuku dźěłarnički přeprošujemy wutrobnje sobotu, dnja 25.03.2023, 19:30 hodź. na rejwanski wječor z hudźbnej skupinu "Serbska reja" na žurlu SLA. Zastupne lisćiki móža so wot nětka při tiketowej kasy ansambla abo online kupić.LAB F - Laboratorium za serbsku tradicionelnu muziku

Kralowe grajne kniglicki za fidle ako žrědło inspiracije

Pó prědnej wuspěšnej folklorowej źěłaŕnicce w aprylu 2022 slědujo něnto dalej póranje toś teje źěłaŕnicki wót 24. do 26. měrca 2023 za wšyknych lubowarjow folka w Chóśebuzu.

Pó jich slědnem wobsejźarju pomjenjone  „Kralowe grajne kniglicki za fidle“ - jadno w europskem konteksće jadnorazne žrědło – płaśe ako nejstarše zapiski serbskich ludowych a rejowańskich melodijow a deje we wurězkach ako wopśimjeśowa baza źěłaŕnicki słužyś. Pśepšosone su wše instrumentalisty, kótarež se zagóriśe ze serbskeju folklorneju tradiciju zaběraju a wušej togo maju zajm ju dalej wuwijaś.

Serbski ludowy ansambel (SLA) jo wuběrk melodijow z Kralowych grajnych kniglickow za fidle zestajał. Wobźělone instrumentalisty deje se na toś tom zakłaźe pśigótowaś a swóje pórucenja k wobźěłanju w źěłaŕnicce pśi muzicěrowanju, probow a wuźěłanju pśinjasć. Cil jo, gromaźe muzicěrowaś a improwizěrowaś. Serbski ludowy ansambel stajijo notowy material pó pśizjawjenju k dispoziciji.  

Pśizjawjenje
do nejpózdźej 17.03.2023
(Krotkocasne pśizjawjenja na pšosbu a jano pśi lichych kapacitach su móžne.)
Pśizjawjeński formular stoj na webboce SLA k dispoziciji.

Kosty
150,00 €
Pśinosk za kóńctyźeńsku źěłaŕnju wopśimujo wuměłske nawjedowanje. Kosty za pśenocowanje a zastaranje njejsu zapśěgnjone a wobźělniki/-ice muse je sami njasć. Lisćina z móžnosćami pśenocowanja (wót hotelow a pensijow, młodownjow a góstnych familijow) jo teke pla SLA k dostaśeju.


Přizjewjenski formular | Pśizjawenski formular

Pśigranjańske partnaŕki

Informaciski centrum SLA Dolna Łužyca
Jana Krygarjowa
E-mail: j.krueger@sne-gmbh.com
Telefon: 0355 48 576 477

Dorostowy studijo SLA
Christina Knoblochowa
E-mail: nachwuchs@sne-gmbh.com
Telefon: 03591 358 110

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
24. měrc 2023
17.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
25. měrc 2023
10.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
26. měrc 2023
16.00 hodź
SLA Budyšin

Impresije z dźěłarnički 2022

© Stefan Cuška