LAB F - Laboratorij serbskeje tradicionalneje hudźby

Kralowy huslerski spěwnik jako žórło inspiracije

Po wuspěšnej prěnej dźěłarničce w aprylu 2022 přeprošuje Serbski ludowy ansambl znowa na dźěłarničku folklory.
Po swojim poslednim wobsedźerju pomjenowana „Kralowa huslerska kniha“ – jedne w europskim konteksće unikatne žórło – je po Łužicy znata jako najstarše napisanje serbskich ludowych a rejowanskich melodijow (druha połojca 18. lětstotka). We wujimkach słuži wona jako wobsahowy zakład za dźěłarničku. Přeprošeni su wšě instrumentalisća, kiž so zahoriće ze serbskej folklornej tradiciju zaběraja a nimo toho zajim maja, tutu dale wuwiwać. Notowy material staji Serbski ludowy ansambl k dispoziciji.

Serbski ludowy ansambl je wuběrk melodijow z Kralowskeje huslerskeje knihi zestajał. Na dźěłarničce wobdźěleni instrumentalisća dyrbjeli so na tutym zakładźe přihotować a swoje namjety za wobdźěłanje w dźěłarničce při hudźenju, zwučowanju a nadźěłanju předpołožić. Cil je, zhromadnje hudźić a improwizować a wuslědk zjawnje w zakónčacym koncerće prezentować. Dźěłarnička a zakónčacy koncert dyrbja so nimo toho multimedialnje dokumentować.LAB F - Laboratorium serbskeje tradicionalneje muziki

W kooperaciji ze Załožbu za serbski lud pśepšosujo Serbski ludowy ansambl na folklornu źěłaŕnju.

Te pó swójom slědnem wobsejźarju pomjenjone  „Kralowe grajne kniglicki“ słušaju k nejstaršym zapiskam k serbskim ludowym a rejowańskim melodijam (druga połojca 18. stolěśa) a někotare z jogo wótrězkow deje ako wopśimjeśowa baza źěłaŕnje słužyś. Źěłaŕnja dej se z jadnym zgromadnym koncertom zakóńcyś. Pśepšosyś deje se wše instrumentalisty, kótarež se ze serbskeju folklorneju tradiciju ze zapalonosću zaběraju a k tomu zajm na tom maju, až se toś ta tradicija dalej wuwija. Serbski ludowy ansambl stajijo notowy material k dispoziciji.

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.

Impresije z dźěłarnički 2022

© Stefan Cuška