Chór | Chor

Chór Serbskeho ludoweho ansambla je ze swojim mnohostronskim wobsahowym a rěčnym wusměrjenjom fenomen mjez powołanskimi chórami. Wobknježi šěroki spektrum stilistiki, a permanentna trojorěčnosć (hornjoserbsce, delnjoserbsce a němsce) zmóžnjeja tutej sparće wotměnjawe wustupy.

Tak njespjelnja chór SLA jenož naroki we wobłuku folkloristiskich jewišćowych produkcijow, ale skutkuje nimo toho w chóro-sinfoniskich twórbach sobu a wustupuje ze swójskimi koncertnymi programami. Wosebite připóznaće žněje chór w tu- a wukraju ze swojim sobuskutkowanjom w musicalach za dźěći.


Chor Serbskego ludowego ansambla jo ze swójimi wjelebocnymi wopśimjeśowymi a rěcnymi nadawkami fenomen mjazy powołańskimi chorami.

Stilistiski pregowane spiwanje, folkloristiska reja a permanentna tšojorěcnosć (górnoserbski, dolnoserbski a nimski) dowóluju toś tej šparśe wjelebocne zasajźenje. Tak njepołni chor SLA jano wupominanja na pólu folkloristiskich jawišćowych produkcijow, ale statkujo wušej togo w chorowych sinfoniskich twórbach a póbitujo samostatne koncertowe programy. Wósebne pśipóznaśe w kraju a wukraju dostawa chor ze sobustatkowanim na musicalach za źiśi.

čłonojo | cłonki:

Sopran:

 • Andrea Sancelean
 • Susann Bartke
 • Manuela Kuschke
 • Maria Matiaškova

Alt:

 • Mira Walerych-Szary (solistka)
 • Alena Farkas
 • Diana Ziesch
 • Julia Peickert

Tenor:

 • Mikołaj Jan Walerych (solist)
 • Ludovit Matiaško
 • Charalampos Alexandropoulos
 • Pětr Cyž

Bariton

 • Jae-Hyung Cho (solist)

Bas

 • Rüdiger Žur
 • Valentin Dimov

 

 

 

Solisća

Mira Walerych-Szary

Alt

Mira  Walerych-Szary, narodźi so w Zamoścu (Pólska). Wopytawši cello-rjadowanju na hudźbnej zakładnej šuli a hudźbny gymnazij, studowaše po abiturje spěw (mezzosopran) na Wysokej šuli za hudźbu „Stanisław Moniuszko“ w Gdańsku. Wopytowaše wjacore mišterske kursy a měješe wučbu mjez druhim pola sira Paula Esswooda, Christopha Rousseta (stipendij francoskeje „Academie musicale de Villecroze“, 2008) a pola Aleksandry Mikolajczyk (Mjezynarodna lětnja akademija za Staru hudźbu w Lidzbarku Warminskim 2011 a 2012). Wosebity zajim za staru hudźbu měješe hižo za čas studija. Jako chórowa a solowa spěwarka skutkowaše we wšelakich ansamblach stareje hudźby, kaž Cappella Gedanensis (Gdańsk), Canor Anticus (Waršawa), Capella Cracoviensis a Octava Ensemble (Krakow). M. Szary wobdźěli so na wjacorych projektach Europskeje chóroweje akademije, kotraž wustupi w Němskej, Španiskej, Francoskej a Šwicarskej. Wot 2012-2013 spěwaše w chórje Krakowskeje opery. Wot 2015 je z krutej čłonku chóra SLA; tu wustupi hižo 2013 w róli Janka w „Jank a Hanka“.

 

Mira Szary, roźona w Zamośću (Polen). Jo chójźiła do muzikoweje zakładneje šule ako wuknica w cello-rědowni a pózdźej do muzikowego gymnaziuma. Pó abiturje jo študěrowała spiwanje (mezzosopran) na Stanisław-Moniuszkowej wusokej šuli za muziku w Gdańsku. Wóna jo absolwěrowała wjele mejstarskich kursow a jo była wuknica mj. dr. pla Sir Paul Esswooda, Christoph Rousseta (stipendium wót Academie musicale de Villecroze, Francojska 2008) a pla Aleksandry Mikolajczyk (Summer International Akademie za Staru muziku w Lidzbarku Warminskem, 2011 a 2012). Južo za cas jeje studiuma jo se zajmowała za Staru muziku. Ako chorowa a solo-spiwarka jo sobu statkowała we wšakich ansamblach za Staru muziku:  Cappella Gedanensis (Gdańsk), Canor Anticus (Waršaw), Capella Cracoviensis a Octava ansambel (Kraków). M. Szary jo se wobźěliła na wjele projektach Europskeje choroweje akademije, kótaraž jo wustupiła w Nimskej, Špańskej, Francojskej a Šwicarskej.  

Wót 2012-2013 jo spiwała sobu w chorje Krakowskeje opery. Wót 2015 jo stawny cłonk w chorje Serbskego ludowego ansambla, źož jo mj. dr. južor 2013 wustupiła w roli Janka w inscenaciji „Jank a Hanka“.

Mikołaj Jan Walerych

Tenor

Mikołaj Jan Walerych narodźi so w Poznanju. Wón spěwaše mj. dr. w hólčim chórje  Poznanske Sołobiki a wot 1997 wuwučuje so w spěwanju. Po maturje (2003) přizamkny so studij  hudźby a dźiwadźelenja na Wysokej šuli za hudźbu Ignacy Jan Paderewski w Poznanju hač do lěta 2006 a wot 2008 – 2010 studowaše operowe spěwanje na Wysokej šuli za hudźbu a dźiwadło w Hannoveru. Wot 2004 – 2006 bě wón organist  w Poznanju, po tym mj. dr. chórowy a solowy spěwar  w Krajnym dźiwadle Delnjeje Bajerskeje w Passauje a čłon chóroweje akademije Tirolskich swjedźenskich hrow Erl. Skutkowaše tež při wjacorych projektach ChorWerkRuhra sobu, mj. dr. při projekće  MOses a Aron wot A. Schönberga 2009 k Ruhrtriennali zhromadnje z  Bochumskimi sinfonikarjemi. Wot  2012 je wón z čłonom Orpheuskeho wokalneho ansambla a Komorneho chóra Stuttgart, wot 2013 skutkuje jako tenor w SLA.

Mikołaj Jan Walerych jo se naroźił w pólskem Poznanju. Wón jo spiwał mj. dr. w gólcowem chorje Poznańskego doma a wót 1997 ma wucbu w spiwanju. Pó abiturje (2003) jo študěrował až do 2006 spiwanje a źiwadłowe graśe na muzikowej wusokej šuli Ignacy Jan Paderewski w Poznanju a wót 2008 – 2010 jo študěrował operowe spiwanje na wusokej šuli za muziku a źiwadło Hannover. Wót 2004  do 2006 jo był organist w Poznanju, za tym mj. dr. chorowy spiwaŕ a solo-spiwaŕ na Krajnem źiwadle w bayerskem měsće Passau a cłonk choroweje akademije Tirolskich swěźeńskich graśow Erl. Wón jo tež sobu statkował w někotarach projektach profesionalnje a fleksibelnje agěrujucego wokalnego ansambla ChorWerkRuhr, mj. dr. w projekśe MOses a Aron wót A. Schönberga 2009  k  Póruhrskej trinali (Ruhrtriennale) gromaźe ze synfonikarjami z Bochuma. Wót 2012 jo cłonk Orpheusowego wokalnego ansambla a komornego chora Stuttgard, wót 2013 jo cłonk Serbskego ludowego ansambla.

Jae-Hyung Cho

Bariton

Jae-Hyung Cho narodźi so w Seoulu w Južnej Koreji a studowaše na Dankook university w Seoulu pola prof. Yu-Sanga Changa. Přizamkny so masterski studij na Augsburgskej uniwersiće pola prof. Agnes Habereder Kottler. Wón wustupuje na operowych a koncertnych jewišćach jako solist. Mjez druhim spěwaše hrabju w „Le Nozze die Figaro“, Dona Giovannija w „Don Giovanni“ a Marcella w „La Boheme“. Jako solista móžeše publikum jeho tež w Bachowym „Hodownym oratoriju“, w „Pasionje po Mateju“ a „Pasionje po Janje“, w Händelowym „Mesiasu“ a dalšich twórbach dožiwić. Wot hrajneje doby 2014/15 sem je w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje jako baritonowy solist angažowany.

Jae-Hyung Cho jo se naroźił w Pódpołdnjowej Koreji a študěrował na Dankook uniwersiśe w Seoul pla  prof. Yu-Sang Changa. Pśizamknuł jo se masterski studium na uniwersiśe Augsburg pla prof. Agnes Habereder Kottler.  Wón wustupujo ako solist na operowych a koncertowych jawišćach.  Mjazy drugim jo spiwał grobu w „Le Nozze die Figaro“ , Don Giovanni w „Don Giovanni“  a Marcello w „La Boheme“. Ako solist jo był teke k słyšanju w „Gódownem oratoriumje“ , w„Matejusowem pasionje “ a „Jańskem pasionje“ tak ako w Händelowem oratoriumje „Messias“ a w dalšnych twórbach. Wót grajneje doby 2014/15 jo ako bariton-solist angažěrowany pśi Serbskem ludowem ansamblu w Budyšynje.