balet

Balet wuwi so w běhu 70-lětnych stawiznow SLA k přewšo wukonliwemu cyłkej, kotryž so hajenju a pěstowanju, ale tež dalšemu wuwiću folkloristiskeje jewišćoweje reje zawjazany čuje. Wobsahowy spektrum saha wot rejwaneje bajki  přez tradicionalne reje hač k modernemu rejwanemu dźiwadłu. Nimo wulkeje formy słušeja tež studijowe a komorne programy k wurazowym srědkam tuteje sparty, w kotrejž skutkuje tuchwilu sydom porow. Zahorite kritiki z tu- a wukraja swědča wo wulkej akceptancy a wukonliwosći našeho baleta, kiž meješe tež hižo přiležnosć na jewišću statneje opery Hamburga gastěrować. Tež spěchowanje "TANZLAND" třěšneho zwjazka Němskeje kaž tež Zwjazkoweje kulturneje załožby móžachu hižo přijimać.

 

Balet jo se w stawiznach SLA, kótarež traju wušej 50 lět, wuwił na wusokokwalificěrowany ansambel, ako woplěwa a wuźaržujo folkloristisku jawišćowu reju, kótaryž pak ju teke dalej wuwija. Pśi tom sega spektrum wopśimjeśow wót rejowanych bajkow pśez tradicionalne rejowańske sceny až ku modernemu rejowańskemu źiwadłu. Pódla wjelikeje formy słušaju w pśiběracej měrje teke studijowe a komorne rejowańske programy ku wurazowym srědnosćam toś teje šparty, w kótarejž jo tuchylu šesć rejowańskich pórikow angažěrowanych. Zapalone kritiki z kraja a wukraja dopokazuju wjeliku akceptancu a wugbaśiwosć baleta.

Baletna mišterka

 • Mia Facchinelli

Rejowarki a rejowarjo

 • Denise Boccia
 • Ivana Pižga
 • Ohara Clementi
 • Megan Phillips
 • Lea Schäfer
 • Carola Turrin
 • Sandra Gallo Barredo
 • Veronika Rozanoff (elewka)
 • Kristýna Muchková (elewka)
 • Martin Pižga
 • Alexander Bolk
 • Sebastian Šimić
 • Liam Giaccuzo
 • Kahlan Lee
 • Danila Kapustin
 • Pedro Silveira
 • Harrison Boucher (elewa)

Treningowy mišter

 • Juraj Siska

Repetitor

 • Paul Bernewitz

Doporučenja