balet

Balet wuwi so w běhu 50-lětnych stawiznow SLA k přewšo wukonliwemu cyłkej, kotryž so hajenju a pěstowanju, ale tež dalšemu wuwiću folkloristiskeje jewišćoweje reje zawjazany čuje. Wobsahowy spektrum saha wot rejwaneje bajki  přez tradicionalne reje hač k modernemu rejwanemu dźiwadłu. Nimo wulkeje formy słušeja přiběrajcy tež studijowe a komorne programy k wurazowym srědkam tuteje sparty, w kotrejž skutkuje tuchwilu šěsć porow. Zahorite kritiki z tu- a wukraja swědča wo wulkej akceptancy a wukonliwosći našeho baleta.

 

Balet jo se w stawiznach SLA, kótarež traju wušej 50 lět, wuwił na wusokokwalificěrowany ansambel, ako woplěwa a wuźaržujo folkloristisku jawišćowu reju, kótaryž pak ju teke dalej wuwija. Pśi tom sega spektrum wopśimjeśow wót rejowanych bajkow pśez tradicionalne rejowańske sceny až ku modernemu rejowańskemu źiwadłu. Pódla wjelikeje formy słušaju w pśiběracej měrje teke studijowe a komorne rejowańske programy ku wurazowym srědnosćam toś teje šparty, w kótarejž jo tuchylu šesć rejowańskich pórikow angažěrowanych. Zapalone kritiki z kraja a wukraja dopokazuju wjeliku akceptancu a wugbaśiwosć baleta.čłonojo | cłonki:

 • Katarina Herrmann (w maćernym času)
 • Ivana Pižga
 • Ohara Clementi
 • Carola Turrin
 • Lea Schäfer (elewka)
 • Megan Phillips
 • Denise Boccia
 • Sabrina Steiner (zastup maćerneho dowola)
 • Martin Pižga
 • Michal Kotrus
 • Sebastian Šimić
 • Peter Rakyta-Komendak
 • Adson Lipaus Zocca
 • Alexander Bolk
 • Liam Giacuzzo
 • Paul Kenny (elewa)

 

asistent baleta & trainingowy mišter

 • Juraj Siska

repeticija

 • Gina Hentsch

Doporučenja