Serbski ludowy ansambl

Serbski ludowy ansambl bu 1952 załoženy. Nastork bě dała Domowina, třěšny zwjazk Serbow. Dźensa spěchuje Załožba za serbski lud SLA ze zaměrom, zo bychu jeho tři sparty – balet, chór a orchester – kulturnu tradiciju hajili a dale wuwili.

Čłonojo ansambla čuja so tež jako etniske wójmidło mjez wuchodom a zapadom w zjednoćenej Europje. Žiwe nałožki a tradicije serbskeho ludu su žórło  a inspiracija za jónkrótne folkloristiske jewišćowe wuměłstwo.  A rejwane dźiwadło a hudźbne bajki za dźěći słušeja runje tak k tomu kaž programy za chór abo koncerty. Turneje wjedźechu čłonow SLA do znajmjeńša 40 krajow na štyrjoch kontinentach. Mjez něhdźe 14.000 předstajenjow gastěrowachu w tukarju tež hižo na jewišćach statneje opery Hamburg, koncertneho domu Berlin, festiwalnym dźiwadle Baden-Baden abo w princregentowym dźiwadle w Mnichowje.
Hóstne wustupy w tu- a wukraju kaž tež swójske programy a zarjadowanja w kooperaciji z druhimi słušeja dźensa k profilej poskitkow tutoho jeničkeho profesionalneho jewišća za hudźbu, reju a spěw Łužiskich Serbow.

SERBSKI LUDOWY ANSAMBEL

Serbski ludowy ansambel jo se załožył w lěśe 1952 na pógnuśe Domowiny, narodnego kšywowego zwězka łužyskich Serbow. Ze spěchowanim Załožby za serbski lud woplěwaju, zeźaržuju a wuwijaju tśi profesionelne šparty balet, chor a orchester kulturelnu tradiciju Serbow.

Pśi tom rozměju se cłonki ansambla teke ako etniske zwězowadło mjazy pódzajtšom a pódwjacorom a ako kulturelny wjelikopósłańc w zjadnośonej Europje. Doma we Łužycy su žywe pócynki a nałogi serbskego ludu žrědło a inspiracija za jadnorazne folkloristiske jawišćowe wuměłstwo. Rejowańske źiwadło a muzikaliske bajki za źiśi słušaju rowno tak k tomu, ako chorowe programy a koncerty. Turneje su wjadli cłonkow ansambla do wěcej ako 40 krajow na styrich kontinentach.

Narodne a mjazynarodne góstne wustupy kaž teke swójske a kooperaciske zarědowanja za spěchowanje wuměłskego dorosta słušaju źinsa ku profiloju póbitowanjow toś teje jadnučkeje profesionalneje jawišćoweje institucije za muziku, reju a spiw łužyskich Serbow.